Spoločenstvo
kresťanského
života

VII. Stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a s klerikmi na tému: Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje

V dňoch 25. – 26. januára sa v čarovnom prostredí kúpeľov Nimnica uskutočnilo stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi. Keďže pozvánka na stretnutie neobišla ani naše spoločenstvo CVX, po premyslení a rozlíšení sme sa ako delegáti spoločenstva do Nimnice vybrali aj my – Katka Blaščáková a Braňo Novák.

Príprava na toto stretnutie spočívala v našej osobnej modlitbe, štúdiu materiálov – t. j. Súhrnnej správy z prvého zasadnutia Synody biskupov z októbra 2023, ako aj v rozlíšení, do ktorej pracovnej skupiny (podľa tematických okruhov) sa prihlásiť.
Zo Súhrnnej správy bolo vybraných 8 tematických okruhov:

  1. Cirkev je misia
  2. Ženy v živote a misii Cirkvi
  3. Zasvätený život, laické združenia a hnutia,
  4. Diakoni a kňazi v synodálnej Cirkvi,
  5. Biskup v cirkevnom spoločenstve,
  6. Načúvajúca a sprevádzajúca Cirkev,
  7. Misia v digitálnom prostredí,
  8. Synodálny prístup k formácii.

Prihlásili sme sa do skupiny Načúvajúca a sprevádzajúca Cirkev. Táto skupina bola nakoniec taká rozsiahla, že sa musela rozdeliť na 4 podskupiny (rovnako ako niektoré ďalšie). Dohromady sme pracovali v 16 pracovných skupinách, jedna skupina mala 8 – 12 účastníkov.

Stretnutie otvoril predseda KBS Mons. Bernard Bober, ktorý nás pozval k otvorenosti pre Ducha i pre seba navzájom (viď správa TKKBS). Tento čas bol pre každého účastníka príležitosťou na vyjadrenie vlastného názoru, vzájomné počúvanie, zdieľanie a rozlišovanie. Skupinu viedol facilitátor, ktorý aj zapisoval ovocie zo zdieľania. Spôsob zdieľania v podstate kopíroval naše zdieľacie stretká v CVX – v prvom kole mal každý účastník 3 minúty na zmysluplné vyjadrenie sa k téme, ktoré ukončil jednou jadrnou vetou (v nej mal skoncentrovať svoje zdieľanie). V druhom kole sme kratučko mohli doplniť k téme to, čo v nás ešte rezonovalo počas zdieľaní. Nakoniec sme vytvorili jednu vetu, v ktorej sa zdieľania odrážali, a tú sme priniesli na plenárne zdieľanie. Z výstupov bol vytvorený pracovný dokument zaslaný jednotlivým účastníkom stretnutia. S týmto materiálom sme pozvaní pracovať ďalej v našich spoločenstvách.

„Pre mňa osobne bol čas v Nimnici veľmi jedinečným zážitkom živej, slovenskej Cirkvi, ktorá chce spolu kráčať v celej svojej rozmanitosti k Pánovi, s Ním a v Ňom. Mala som možnosť nechať sa obohatiť načúvaním rôznorodosti života. Vnímala som, ako Boh koná cez tak veľmi rozdielne skutočnosti veľmi rozdielnych ľudí, no všetkých nás súčasne spája. A toto je pre mňa vyjadrením synodality Cirkvi. Silne mnou rezonujú slová, ktoré boli témou stretnutia – Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje. Kráčanie ako dynamika života, ktorý neutícha, ide stále dopredu. Spoločne vo význame „ja spolu s Pánom a druhými“ – ako nám veľmi známy obraz Svätej Trojice, na ktorej obraz sme stvorení. Pútnik nádeje ako jasné vyjadrenie mojej misie vo svete – žiť N(n)ádej v súčasnom svete, tu a teraz. Žiť s odvážnou nádejou v spoločenstve so Svätou Trojicou a s tými, ktorých stretávam v každodennej prítomnosti. To je pre mňa posolstvo, ktoré si odnášam z Nimnice a ktorým opätovne potvrdzujem svoju voľbu žiť s Pánom v spoločenstve, a teda hľadať v „šedej každodennosti“ cesty napĺňania tejto svojej životnej misie.

Osobná skúsenosť Katky

„Takou mojou pridanou hodnotou aj z pohľadu cirkvi a aj duchovne, bol aj tento synodálny networking. Moju zdieľaciu skupinku viedla/moderovala manželka gréckokatolíckeho kňaza, mali sme ešte dvoch gréckokatolíckych kňazov, z toho jeden bol od otca biskupa Rábeka a bol aj na misii v Afganistane a aktuálne na Cypre, účastní boli aj dvaja z katolíckej charity z Bratislavy a zo Spišskej Novej Vsi, a tiež človek, dnes zamestnaný  v súkromnej nábytkárskej firme na Orave, predtým profesor a prorektor na Katolíckej univerzite v Ružomberku, takže zaujímavá zmes, myslím, že Duch Svätý naozaj vanie ako On chce a vidí…Vo „vedľajšej“ skupinke bol človek od „dúhových kresťanov“ (diskusia s ním bola naozaj veľmi ťažká až kontroverzná (pre mňa osobne teda), ale verím, že Duch Svätý bol pri nás všetkých…) a bolo tam aj viacero ľudí/kamarátov z Kolégia Antona Neuwirtha a aj zo Spoločenstva Ladislava Hanusa. Keďže táto zaujímavá udalosť už bola v mojom pôstnom EXODUS90 období, nemohol som si dať pohárik vínka, čo by mi určite dodalo na guráži ;-)“

Osobná skúsenosť Braňa

Posolstvo Katky: Silne mnou rezonujú slová, ktoré boli témou stretnutia – Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje. Kráčanie ako dynamika života, ktorý neutícha, ide stále dopredu. Spoločne vo význame „ja spolu s Pánom a druhými“ – ako nám veľmi známy obraz Svätej Trojice, na ktorej obraz sme stvorení. Pútnik nádeje ako jasné vyjadrenie mojej misie vo svete – žiť N(n)ádej v súčasnom svete, tu a teraz. Žiť s odvážnou nádejou v spoločenstve so Svätou Trojicou a s tými, ktorých stretávam v každodennej prítomnosti. To je pre mňa posolstvo, ktoré si odnášam z Nimnice a ktorým opätovne potvrdzujem svoju voľbu žiť s Pánom v spoločenstve a teda hľadať v „šedej každodennosti“ cesty napĺňania tejto svojej životnej misie.

Posolstvo Braňa: No a mojim posolstvom, ktoré zaznelo v kázni apoštolského nuncia o. Girassoliho bolo a je „Buďte kreatívni, ako nás volá Svätý Otec František, snažme sa priblížiť k nášmu Stvoriteľovi.“ A s temperamentom talianskym a zrejme jemu vlastným gestikuloval, volal: „buďme kreatívni”; milé a silné zároveň.

 Modlitba za jubilejný rok 2025

Otče na nebesiach, vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, našom bratovi, si nám daroval vieru a skrze Ducha Svätého si
do našich sŕdc vlial lásku. Daj, nech viera a láska prebudia v nás blaženú nádej na príchod tvojho kráľovstva.

Nech nás tvoja milosť premení na starostlivých pestovateľov semien evanjelia, ktoré zúrodnia ľudstvo a vesmír v dôvernom očakávaní nového neba a novej zeme, keď sa po porážke zlých mocností navždy zjaví tvoja sláva. Nech milosť tohto jubilea oživí v nás, pútnikoch nádeje, túžbu po nebeských dobrách a vyleje na celý svet radosť a pokoj nášho Vykupiteľa. Tebe, svätý Bože, nech je vo večnosti chvála a sláva na veky vekov. Amen.

Spracovali: Katarína Blaščáková, Branislav Novák