Spoločenstvo
kresťanského
života

Správa z III. Národného zhromaždenia Spoločenstva kresťanského života CVX

Súčasťou programu komunitného víkendu Spoločenstva kresťanského života CVX, ktorý sa konal v dňoch 5-8. mája 2023 v penzióne Zornička na Donovaloch bolo III. Národné zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života CVX. Národné zhromaždenie bolo otvorené ako plynulý prechod od reflexie a zdieľania o napredovaní nás samých ako aj celého spoločenstva a vo vedomí prítomnosti nášho Pána a jeho oživujúceho a posväcujúceho Ducha.

Po formálnom otvorení Národného zhromaždenia – overením kvóra pre jeho konanie – sa slova ujal Martin Gabaj, aktuálny prezident CVX na Slovensku. Prvým bodom programu Národného zhromaždenia bola prezentácia aktivít končiacej Líder komunity. Svoje osobné zdieľanie a myšlienky doplnili aj ostatní členovia Líder komunity. Žiadna prezentácia nemôže zachytiť všetky aktivity, kľúčovými boli témy vedenia stretiek, formácie vedúcich stretiek, prístupového procesu do svetového spoločenstva CVX, komunitných aktivít a priestorov a rozvíjania vzťahov v rámci širšej ignaciánskej rodiny. Takmer všetky tieto témy sú esenciálne pre život a rozvoj spoločenstva a ako také budú sprevádzať aj novú Líder komunitu, ako aj tie ďalšie, ktoré vzniknú v budúcnosti. Celkovo však možno povedať, že aj napriek niektorým externým vplyvom (reprezentovanými predovšetkým COVID19 pandémiou) spoločenstvo počas tohto obdobia nestagnovalo. Naopak, aj s podporou celého spoločenstva sme sa otvárali novým možnostiam a výzvam – ako príklad možno uviesť kreovanie a overovanie nového formátu formácie vedúcich stretiek alebo otvorenie a oživovanie komunitných priestorov.

Následne bolo volebným koordinátorom Jánom Turzom formálne skontrolované kvórum pre voľby členov Novej Líder komunity. Tak ako aj v predchádzajúcich prípadoch, aj k tejto voľbe sme pristupovali ako výsledku komunitného rozlišovania vedeného Duchom Svätým na úrovni jednotlivých stretiek, ktoré boli na Národnom zhromaždení reprezentované svojimi zástupcami. Výsledkom voľby je nová Líder komunita, ktorá má nasledovné zloženie:

Zľava: Jakub Garčár SJ, Katarína Koleničová, Daniela Daubnerová, Stanislava Horáčková, Katarína Raková, Monika Šoltýsová a Monika Kaššovicová

Členstvo v líder komunite sa nemení ekleziálnemu asistentovi, ktorým je od mája 2021 Jakub Garčár SJ. Ekleziálny asistent je nevoleným členom líder komunity. Ten sa stáva členom líder komunity po vzájomnej dohode provinciála Spoločnosti Ježišovej a líder komunity Spoločenstva kresťanského života CVX.

Kontinuitu v tejto Líder komunity prezentujú členovia aj predchádzajúcej Líder komunity Katka Raková, Monika Šoltýsová a Jakub Garčár SJ. Prvýkrát môžeme hovoriť o Líder komunite, ktorá má pokrytie všetkých troch kľúčových miest, t.j. Bratislava, Prešov a Žilina.

Služba členov Líder komunity nie je službou PRE spoločenstvo, skôr je to služba V spoločenstve. Teda v spolupráci s nami všetkými, ktorí sme pozvaní odpovedať na ich pozvanie do spolupráce, podporovať ich tak modlitbami ako aj osobnou blízkosťou.

Program Národného zhromaždenia sme uzatvorili sv. omšou, kde sme v prosbách a pri záverečnom požehnaní mysleli predovšetkým na členov novej Líder komunity.  

Spracoval: Martin Gabaj
Foto: Jozef Sagan