Spoločenstvo
kresťanského
života

Správa z II. Národného zhromaždenia Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku

Jedným zo spôsobov ako sa postaviť korona epidémií čelom, bolo nestratiť nádej a odhodlanie pracovať na diele, ktoré zjavuje Božiu dobrotu a Jeho lásku k stvorenstvu. Toto odhodlanie mala v sebe aj skupina ľudí z nášho spoločenstva, ktorá v dobrej viere aj v čase ešte prísnych opatrení pripravovala všetko na riadne konanie v poradí druhého Národného zhromaždenia Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku.


Stalo sa tak v sobotu 20. júna 2020 kedy sa v Ivanke pri Dunaji stretla dvadsiatka zástupcov jednotlivých stretiek. Aby sme utužili ducha spoločenstva aj po ľudskej stránke, začali sme príjemne stráveným časom pri rannej káve a rôznych dobrotách.


Program II. Národného zhromaždenia oficiálne začal privítaním a úvodným slovom od prezidentky CVX Ivetky Vachálkovej. Po týchto úvodných slovách nás náš exkleziálny asistent páter Bernard Mišovič SJ voviedol do modlitby, v ktorej sme prosili nášho Pána, aby nás naplnil svojím Duchom.


Prvým bodom programu bol prehľad činnosti líder komunity a aktivít realizovaných pod jej vedením počas posledných troch rokov. Slova sa v tomto momente opätovne ujala Ivetka Vachálková. V týchto pár vetách sa naplno ukázala dôležitosť reflexie, ktorá nám – jezuitskou spiritualitou formovaným – je taká vlastná. Nebolo možné do pár viet zhrnúť všetky tie snahy a dobré diela, ktoré tieto snahy priniesli. Aj keď v kontexte vývoja sa možno nie vždy všetko zdá ideálne, naše CVX spoločenstvo je živé, vždy má to nevyhnutné minimum ľudí, ktorí sú ochotní a schopní živiť toto dielo a tak prinášať radostnú zvesť evanjelia do vzťahov a okolností, v ktorých žijeme.


Reflexia ukázala aj výzvy, ktoré stále čakajú na svoje správne uchopenie – sú nimi predovšetkým naplnenie misie, ktorá vychádza z nášho mena milosti (Spoločenstvo, ktoré dýcha Božím dychom), otázka medzinárodnej integrácie, prináležitosť k CVX naprieč Slovenskom. Hľadať odpovede na tieto výzvy bude určite náplňou činnosti aj novej líder komunity. Ale nie len líder komunity, je to výzva pre každého jedného z členov CVX.


Po Ivetke prevzal slovo už Jano Turza, ktorý mal na starosti prípravu a realizáciu volieb členov novej líder komunity. Samotný proces volieb začal už niekoľko týždňov pred voľbami, keď bolo členom CVX zaslané oznámenie o konaní Národného zhromaždenia, ktorého súčasťou je aj voľba členov novej líder komunity. Dôsledky korona epidémie, ktoré nám zabránili v osobných stretávaniach sa, mali vplyv aj na dynamiku rozlišovania o navrhovaných kandidátoch a aj o samotnej voľbe. V konečnom dôsledku sme však pri procese rozlišovania verili v pôsobenie Ducha Svätého a tak zástupcovia desiatich spoločenstiev mohli odovzdať svoj hlas vybraným kandidátom. Výsledkom volieb bola napokon voľba šiestich členov líder komunity, ktorá môže stavať tak na kontinuite reprezentovanej Ivetkou Vachálkovou a Jánom Turzom, ako aj na nových pohľadoch ďalších štyroch členoch novej líder komunity. S osobitným potešením bol prijatý fakt, že v novej líder komunite bude mať zastúpenie aj oblasť mimo Bratislavy a to v osobe Moniky Šoltýsovej, ktorá je súčasťou CVX stretiek v Prešove.

Členovia novej líder komunity (zľava): Monika Šoltýsová, Bernard Mišovič SJ, Katka Raková, Jano Turza, Katka Blaščáková, Ivetka Vachálková, Jakub Garčár SJ (zatiaľ ešte nie v líder komunite) a Martin Gabaj


Členstvo v líder komunite sa nemení ekleziálnemu asistentovi, ktorým je Bernard Mišovič, SJ. Ekleziálny asistent je nevoleným členom líder komunity. Ten sa stáva členom líder komunity po vzájomnej dohode provinciála Spoločnosti Ježišovej a líder komunity Spoločenstva kresťanského života CVX.


Novej líder komunite blahoželáme, prajeme im veľa odhodlania a síl do práce a samozrejme, pamätajme na nich v úmysloch našich modlitieb.


Na záver stretnutia sme sa zúčastnili spoločnej sv. omše, na ktorej členom novej líder komunity bolo udelené osobité Božie požehnanie p. Bernardom Mišovičom SJ a p. Jakubom Garčárom SJ. Oslavný charakter dňa mal svoje zavŕšenie v následnej garden party, ktorá sa tento rok netradične nekonala na záhrade, ale v priestoroch Manresy, nakoľko prírodu kropil životodarný dážď. Táto skutočnosť však nič neubrala radosti zo vzájomného stretnutia a oslavy.


Spracoval: Martin Gabaj
Foto: Ján Turza