Spoločenstvo
kresťanského
života

Ohliadnutie za Synodou

Malé priblíženie synodálneho kráčania v spoločenstve CVX Žilina v období: január 2022 – jún 2022

Prvá fáza synody o synodalite v Žilinskej diecéze začala 17.10.2021 sv. omšou, ktorú slávil otec biskup Tomáš Gális v katedrále v Žiline a menoval diecézneho koordinátora.

Pomocníkmi na ceste synodálneho kráčania nám boli  dokumenty a tzv. vademecum s návrhmi ako uskutočniť stretnutia a rozhovory k témam a  otázkam synody.

Na začiatok nás v Ignaciánskom duchu  povzbudil príhovor  sv. Otca Františka z januára 2022 v súvislosti s praxou rozlišovania v synodálnom  procese:

Tiež by som sa tu chcel zamerať na potrebu rozlišovania v synodálnom procese. Niektorí ľudia si možno myslia, že synodálny proces spočíva v tom, že každého vypočujeme, urobíme prieskum a spočítame výsledky. Toľko hlasov, toľko hlasov, toľko hlasov… Nie. Synodálna cesta bez rozlišovania nie je synodálnou cestou. Na synodálnej ceste je potrebné neustále rozlišovať názory, pohľady, úvahy. Nemožno ísť synodálnou cestou bez rozlišovania. Práve toto rozlišovanie urobí zo synody skutočnú synodu, v ktorej je – povedzme to tak – najdôležitejšou postavou Duch Svätý, a nie akýsi parlament alebo prieskum názorov, ktorý môžu robiť médiá. Preto podčiarkujem: rozlišovanie je v synodálnom procese dôležité.“

Stretnutia k téme synody a synodality sme začali dištančne vo februári 2022. Veľmi nám pri tom boli nápomocné webináre (o synode, konzultačných stretnutiach, rozlišovaní – na treťom webinári o rozlišovaní mal príspevok o rozlišovaní duchov aj náš ekleziálny asistent Jakub Garčár SJ) a príspevky, ktoré pripravila Bratislavská arcidiecéza a nechali sme sa inšpirovať aj stránkami Žilinskej diecézy i časopisom Žilinská diecéza.

Prezentácie o facilitovaní stretnutia, o nástrojoch reflexie, zdieľaní, hľadaní odpovedí na otázky synody, ktoré boli v desiatich témach: 1)Spoločníci na ceste, 2)Počúvanie, 3)Vyjadrenie názoru, 4)Slávenie, 5)Spoluzodpovednosť za misiu, 6)Dialóg Cirkvi a spoločnosti, 7)Ekumenizmus, 8)Autorita a spoluúčasť, 9)Rozlišovanie a rozhodovanie, 10)Formovanie v synodalite nám pomáhali nájsť správny smer pri  prebiehajúcich stretnutiach.

Synodalita, ktorá nás učí načúvať Božiemu Slovu v čase, v našich podmienkach, v našej situácií predstavuje trojaké počúvanie: 1)Ducha Svätého, 2)Božieho Slova a 3)Božieho ľudu.

Z Božieho Slova sme vybrali texty, ktoré odporučil prípravný tím Bratislavskej arcidiecézy: Emauzskí učeníci (Lk 24), Uzdravenie Bartimeja (Mk 10) a Peter a Kornélius (SK 10 a Sk 11, 1-8).

Každé stretnutie sme začínali prípravnou modlitbou za synodu Adsumus /od sv. Izidora zo Sevilly/, ktorou sme vzývali Ducha svätého, aby v nás pôsobil. Pokračovali sme kontempláciou evanjeliového úryvku v duchu Ignaciánskej spirituality (s tichom, použitím predstavivosti – ako účastníci príbehu) s následným zdieľaním, diskusiou a záverečnou modlitbou.

Vo februári a marci sme mali dištančné stretnutia a od apríla sme sa stretávali prezenčne. Jedno stretnutie sme sa modlili Krížovu cestu: Synodálna cirkev na ceste s Ježišom.

Polovicu tém (1, 2, 3, 4, 9) sme rozoberali podrobnejšie na viacerých stretnutiach a odpovede na otázky k zvyšným témam sme hľadali na jednom stretnutí, nakoľko sa blížil termín odovzdania výstupov z jednotlivých farností a spoločenstiev našej diecézy.

Čo nás na stretnutiach oslovilo a rezonovalo nami sme zdieľali kordinátorom diecéznej synody.

Na stretnutiach CVX naše spoločenstvo oslovilo pri téme synody:

  • Každý má svoje tempo pri spoločnom kráčaní s Ježišom, ktorý sa vždy prispôsobí tomu nášmu tempu – priblíži sa k nám.
  • Vedieť oslavovať Boha, nedeľu, lebo spoločné slávenie zbližuje, sprostredkuje radosť.
  • Naučiť sa počúvať Boha a zdieľať jeho odkaz ďalej vhodným spôsobom – súčasným jazykom.
  • Byť Božím nástrojom a nie prekážkou, lebo všetci ako ľudia sme očistení, Bohom prijatí, napriek nášmu konaniu a omylom.
  • Neposudzovať – nehodnotiť druhých ľudí, lebo Duch Svätý sa chce vyliať na každého, kto po ňom túži.

V júli 2022 bolo stretnutie s otcom biskupom Tomášom Galisom spojené so slávením sv. omše a ďalšie stretnutie s otcami biskupmi T. Gálisom a p. M. Lachom k uplynulej etape diecéznej synody k synodalite sme mali v marci 2023.

So syntézami z diecéznych fáz synody sme sa mohli oboznámiť  na stránkach synoda.sk  a z diecéznych webových stránok.

Z jednotlivých diecéznych syntéz sa vytvorila záverečná – národná syntéza, a tým sa ukončila prvá fáza synody, ktorá pokračovala druhou kontinentálnou fázou (do marca 2023) a  synoda o synodalite vyvrcholí treťou univerzálnou fázou synodálnej cesty v októbri 2023 v Ríme.

Pripravila Henrieta Sadiku, CVX Žilina

Článok z časopisu Naša Žilinská Diecéza 4/2023