Spoločenstvo
kresťanského
života

O nás

Sme laické spoločenstvo kresťanov, mužov a žien, dospelých i mladých  zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí chcú vernejšie nasledovať Ježiša Krista a spolupracovať s Ním na budovaní Kráľovstva a ktorí považujú Spoločenstvo kresťanského života CVX (lat. Communitas vitae christianae) za svoje konkrétne povolanie v rámci Cirkvi. 

Kto sme

Za charakteristický prameň a nástroj našej spirituality považujeme Duchovné cvičenia sv. Ignáca. Naše povolanie nás pozýva žiť spiritualitu, ktorá nás otvára a disponuje na všetko, čo si Boh praje v každej konkrétnej situácii nášho života.

Ignaciánska spiritualita je zameraná na Krista Zmŕtvychvstalého, ktorý je poslaný Otcom spasiť svet a pozýva nás zjednotiť sa s ním v Jeho utrpení a vzkriesení. Súčasne je to veľmi silne prítomný mariánsky prvok – v Ignácovej duchovnej skúsenosti je Ježišova Matka neustále prítomná po boku svojho Syna. Máriina spolupráca s Bohom začína keď hovorí „ÁNO“ tajomstvu zvestovania a vtelenia.

Zvlášť si uvedomujeme, že dôležitými prostriedkami pri hľadaní a nachádzaní Boha vo všetkom je modlitba, sväté písmo, eucharistia a sviatostný život, osobné rozlišovanie a rozlišovanie v spoločenstve, denné spytovanie svedomia a duchovné sprevádzanie. 

Líder komunita

Za smerovanie a rozvoj spoločenstva v súlade so Všeobecnými princípmi a charizmou ako aj za manažment konkrétnych aktivít spoločenstva zodpovedá Líder komunita, ktorú tvoria na trojročné funkčné obdobie laici zo spoločenstva a nevolený ekleziálny asistent – určený kňaz zo Spoločnosti Ježišovej, ktorému je toto poslanie zverené na základe rozhodnutia provinciála Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. 

Aktuálna Líder komunita bola zvolená na Národnom zhromaždení spoločenstva v máji 2023 a je v poradí štvrtou volenou Líder komunitou. Tvoria ju: p. Jakub Garčár SJ (ekleziálny asistent), Katarína Koleničová, Daniela Daubnerová, Stanislava Horáčková, Katarína Raková, Monika Šoltýsová, Monika Kaššovicová.

Celosvetové spoločenstvo

CVX – CLC je celosvetové spoločenstvo, ktorého výkonné centrum je v súčasnosti v Ríme a pôsobí v takmer 60 krajinách po celom svete. Je pokračovaním Mariánskych kongregácií, ktoré inicioval Jean Leunis, SJ a ktoré prvýkrát schválil pápež Gregor XIII. bulou Omnipotentis Dei 5. decembra 1584. Naše počiatky vidíme v tých skupinách laikov, ktoré sa vyvinuli po roku 1540 v rôznych častiach sveta na základe iniciatívy svätého Ignáca z Loyoly a jeho spoločníkov. Všeobecné princípy Spoločenstva kresťanského života CVX boli prijaté v roku 1971 a revidované v roku 1990.

Svetové CVX – CLC: http://www.cvx-clc.net/

Európske CVX – CLC: http://clc-cvx.eu/

 

Krstná spoločnosť na Malte

Krstná komunita na Malte nás počas 10 rokov sprevádzala procesom vstupu do celosvetového spoločenstva CVX-CLC, pomáhala nám riešiť otázky spoločenstva, modlila sa za nás a nakoniec aj odporúčila pre tento významný okamih, ktorý sa zrealizoval 7.8.2023 na generálnom zhromaždení v Amiens.

Zástupcovia Maltskej leader komunity nás každý rok navštívia na komunitnom víkende a aktívne sa zapájajú do diania spoločenstva. Taktiež nás pravidelne pozývajú na ich národné zhromaždenie, ktoré sa koná na jeseň v exercičnom dome St. Joseph. Veríme, že aj po ukončení úlohy sprevádzať nás počas prístupového procesu do svetového spoločenstva, budeme naďalej pokračovať už vo vytvorenom priateľstve a otvorení možnostiam spolupráce.

Krstná spoločnosť na Malte: https://www.facebook.com/ChristianLifeCommunityMalta/

Vzťah Spoločenstva CVX-CLC a rehole Spoločnosti Ježišovej

(Societas Jesu)

Vznik Mariánskych kongregácií inicioval páter Jean Leunis SJ a celá história ich činnosti a apoštolátu je previazaná s jezuitskou rehoľou vo svete ako aj na Slovensku. Mariánske kongregácie od svojho vzniku až po súčasnosť (už ako Spoločenstvo CVX-CLC) podporujú a spolupracujú na dielach rehole jezuitov, a naopak, rehoľa jezuitov podporuje a spolupracuje na dielach Spoločenstva CVX-CLC. Nakoľko Spoločenstvo CVX-CLC je od rehole nezávislé laické dielo, táto spolupráca bola v dejinách a v jednotlivých krajinách rôznorodá, ale veľmi plodná. K tomuto odkazu sa jednoznačne hlási aj Spoločenstvo CVX na Slovensku, ktoré je otvorené spolupráci s jezuitskou rehoľou na dielach svojich ako aj na dielach rehole. Spolupracujeme s Jezuitskou rehoľou a neoddeliteľnou súčasťou nášho spoločenstva je ekleziálny asistent, ktorý je garantom žitia ignaciánskej spirituality a dodržiavania Charizmy a Všeobecných princípov a pravidiel Spoločenstva CVX-CLC. 

Jezuitská rehoľa: https://jezuiti.sk/

Spolupráca s rehoľnými sestrami Congregatio Jesu

Spolupráca so sestrami z Congregatio Jesu sa vyvinula na základe priateľských vzťahov a zdieľania rovnakej ignaciánskej spirituality. Sestry CJ individuálne sprevádzajú našich členov, podieľajú sa na vedení stretiek či dávaní duchovných cvičení podľa sv. Ignáca. Členovia CVX sa zapojili do sprevádzania online duchovných cvičení počas pôstu a adventu.

Rehoľné sestry Congregatio Jesu: https://www.congregatiojesu.com/