Spoločenstvo
kresťanského
života

Európske zhromaždenie CVX Malta 2024

21 európskych krajín sa zišlo 17.-20. mája 2024 v exercičnom dome sv. Jozefa na Malte, aby spoločne načúvali Duchu a budovali komunitu.

Téma stretnutia:

Povolaní byť jednou tvorivou komunitou

“Stále viac sa angažovať na jednotlivých preferenciách, ukotvení v nádeji.”

CVX Slovensko zastupovali Katarína Raková (prezitentka), Ján Turza (eurolink) a Monika Kaššovicová (členka LK). Proces komunitného rozlišovania počas celého víkendu sprevádzal ekleziálny asistent José de Pablo SJ, Cecilia Martínez (člen World Ex-Co), Manuel Martínez (výkonný sekretár). Dynamika stretnutia sa niesla v duchu biblického impulzu, osobnej modlitby, duchovnej konverzácie v troch kolách v skupinkách a plenárneho zdieľania.

’’Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prinesie veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Kto nezostane vo mne, bude vyhodený ako ratolesť a zvädne; ľudia ich zhromaždia, hodia do ohňa a zhoria.
Ak zostanete vo mne a moje slová zostanú vo vás, proste o všetko, čo chcete, a stane sa vám to.
Tým je oslávený môj Otec, že prinášate veľa ovocia a stávate sa mojimi učeníkmi.’’
Jn 15, 5-8

Cez biblický text sme boli pozvaní pozrieť sa na oblasti môjho života, môjho spoločenstva, CVX v Európe, ktoré by sme chceli živiť šťavou z viniča. 

Zároveň predstaviť Pánovi tie suché miesta vo svojom živote, ktoré by sme chceli, aby očistil, orezal, aby sme sa mohli otvoriť novým pozvaniam, impulzom a horizontom.

Európsky tím nás previedol preferenciami, na ktoré sa zameral počas päťročného obdobia a prostredníctvom chôdze sme vnímali, počúvali, preciťovali hnutia, svetlá a tiene jednotlivých preferencií v nás:

 • Mladí
  vo veku 18-35 rokov, hľadajúci zmysel života, túžiaci sa zdieľať a vyjadriť svoju vieru, modliaci sa a rozlišujúci o udalostiach svojho zajtrajška
  BYŤ S NIMI, TAM KDE SÚ
 • Ekológia
  Ako môžem začať svoju osobnú ekologickú konverziu, zmenu zmýšľania cez ignaciánsku spiritualitu?
 • Globalizácia a chudoba
  na zhromaždení venovaná pozornosť oblasti Migrácie (pozerať sa na migrantov s láskou – sú to ľudia so svojim menom, osudom, chuťou žiť a byť súčasťou spoločnosti; mnohí zomreli, stratili sme ich) 
  Identifikované znaky počas služby s migrantmi: únava, normalizácia násilia a vojny, žiaden záujem, pozornosť, vzrastajúca agresia.
 • Spiritualita
  pozvanie viac načúvať Duchu, kam ma volá, pomôcť iným prijať realitu svojho života, rozpoznať a vteliť premenu, vidieť veci novým spôsobom v Kristovi
 • Rodina
  nebola tentokrát súčasťou prezentácie, no neustále vnímame jej potrebu.

Spolu s emauzskými učeníkmi sme rozpoznávali znamenia Ducha pre CVX v Európe. S veľkou radosťou a zápalom sme zdieľali znamenia ako: CVX je maják v mori, svetlom vo svete, budujúci most, sme kráčajúci jedným smerom ako jedna komunita, aktívne spojení, počúvajúci, vítajúci každého s otvorenými dverami, ukotvení v nádeji, chrániaci našu zem, pozývajúci v realite sa pozrieť na naše kapacity a možnosti, sme telo Cirkvi, sme napojení na lásku Trojice.

Nasledujúci deň sme boli opäť pozvaní v modlitbe ísť viac do hĺbky počúvania Ducha, aby sme z veľkého nadšenia a vízií, z oblakov dosadli na zem, aby sme videli realitu a naše možnosti viac v pravde, aby sme kontemplovali doterajšiu cestu a v skupinkách i plenárne zdieľali:

 • Čo vnímame ako hlavný komunitný konsenzus, ktorý sme dostali od Ducha? 
 • V čom máme komunitný nesúhlas? Čo prostredníctvom neho dostáva CVX?
 • Aké sú prebiehajúce diskusie v CVX v Európe? Čo by malo spoločenstvo naďalej spoločne skúmať? Aké otázky sa v nás vynárajú?

KONSENZUS

„S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase.“ Mk 4, 26-28

“Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ Mk 4, 30-32

Prehĺbiť našu identitu, byť zakorenení v Bohu, spiritualite 
Budovať jednu komunitu
Spolupracovať na budovaní Božieho kráľovstva

NESÚHLAS / DISENZUS

“Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.” Mt 10,34
“A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné.“ 1 Kor 12, 15-22

Napätie, plynúce z rôznej prioritizácie preferencií naprieč národnými spoločenstvami naproti vnútorným potrebám jednotlivých spoločenstiev
Odlišné porozumenie misie v jednotlivých krajinách, odlišný proces rastu vo formácii a záväzkov
Prijatie marginalizovaných skupín, či náročných situácií – vojna a iné 
Spirituálna konverzácia – odhodlanie sa viac počúvať, vytvárať prijímajúce prostredie, načúvanie v indiferencii a bez rezistencie

Zľava: Eleonora Milazzo (Taliansko), Angelika Scholz (koordinátor, Nemecko), Mirella Gaboli (Španielsko), prepojená telefonicky Rasa Darbutaite (Litva).

OTÁZKY

“Potom im povedal: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ 
Mk 4, 21-23

“Predniesol im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? On im vravel: To urobil nepriateľ. Sluhovia mu povedali: Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On odpovedal: Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.“ Mt 13, 24-30

Ako môžeme zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi krajinami?
Ako môžeme podporiť komunity v ich rozdielnosti?
Ako môžeme prehĺbiť komunitné rozlišovanie ako odpoveď na našu apoštolskú misiu?

Odporúčania pre nový Európsky tím:

 • Vzájomná komunikácia, Networking, Twinning (dvojičkovanie s krajinou, ktorá rieši podobné témy)
 • Upriamenie na formáciu, komunitné rozlišovanie, riešenie ťažkých tém
 • Vzájomné poznanie našich potrieb a spoločný rast
 • Vytvorenie priestoru na vzájomné zdieľanie medzi krajinami
 • Odpovedať na apoštolské volanie

Vyprosujeme veľa požehnania novému zvolenému Európskemu tímu, nech majú múdrosť Ducha a nech sú otvorení počúvať jednotlivým komunitám 🙂

V nedeľu večer sme slávili svätú omšu spolu s Maltskou komunitou. My sme osobitne prežívali radosť so spoločného času s nimi, boli sme vďační za nich ako krstnú komunitu, ktorá nás sprevádzala procesom vstupu do svetovej komunity, za priateľstvo a pekné vzťahy, ktoré sa počas tohto obdobia vytvorili. 

Uverejnil používateľ Christian Life Community in Europe Nedeľa 19. mája 2024

Čo si odnášame domov?

Túžbu vykročiť k sebe navzájom, v prijatí jeden druhého, tvoriť jednu národnú komunitu, spájať jednotlivé lokálne komunity Bratislavu, Žilinu, Prešov. 

Viac prehĺbiť našu spiritualitu autentickým žitím, počúvaním, zdieľaním, ako Boh koná v našich životoch, aplikovať komunitné rozlišovanie v našich dôležitých otázkach, ktoré nás otvárajú pre nové horizonty, aby sme ako komunita rástli, vychádzali do služby a prinášali úrodu. Po upevnení vnútorných aktivít v národnej komunite, nadviazanie spolupráce a spojenia s európskymi krajinami v projektoch, ktoré sú nám blízke a vnímame volanie byť ich súčasťou.

Osobná skúsenosť Moniky:

Keď sme po ceste z Prešova uvažovali, kto sa zúčastní Európskeho stretnutia na Malte, tak vtedy mi ani vo sne nenapadlo, že tam s Katkou a Jančim nakoniec pôjdem 🙂 To sú presne tie momenty v živote, keď Boh prekvapuje 🙂

Keďže som na takom stretnutí ešte nikdy nebola, tak som vôbec nevedela, čo ma čaká. S dôverou a zvedavosťou som išla do neznámeho. Bol to veľmi intenzívny čas, kde som mala možnosť naozaj pocítiť, že sme medzinárodné spoločenstvo, spoznať a porozprávať sa s ľuďmi z rôznych krajín, kde naozaj každá komunita ma rôzne radosti a starosti. Napriek tomu, že to bolo iba európske a nie svetové stretnutie, tak výzvy sú vo viacerých krajinách iné ako u nás. To čo nás ale spájalo je ignaciánska spiritualita, ktorá nás učí a zároveň nám pomáha ako sa prijímať a aj sa obohatiť v rozmanitosti.

Okrem osobných rozhovorov to bol aj veľmi intenzívny duchovný čas v modlitbe, kde boli zapojené rôzne zmysly cez videá, piesne, vône, prechádzku vonku. Pre mňa bol veľkým duchovným zážitkom aj proces rozlišovania, kde sme v postupnom procese prešli z oblakov na zem, kde sme sa v realite a pravde pozreli na to, kde ako komunita sme, čo nás spája, čo rozdeľuje a aké otázky to v nás vyvoláva.

V neposlednom rade som bola špeciálne rada, že bolo toto stretnutie na Malte, keďže Malta je naša krstná komunita a naozaj sme cítili špeciálne prijatie, asi najviac som si to uvedomila počas svätej omše, na ktorej bola prítomná Maltská komunita, že toto sú tí konkrétni ľudia, ktorí sa za nás tie roky modlili a sprevádzali nás.

Na záver sa chcem poďakovať mojím spolupútnikom Katke a Jančimu za krásny a požehnaný čas, lebo práve osobnými vzťahmi a spoločnými zážitkami a špeciálne duchovnými, tvoríme silnejšie a jednotnejšie spoločenstvo.

Spracovali, foto: Katarína Raková, Ján Turza, Monika Kaššovicová