Spoločenstvo
kresťanského
života

Duchovná obnova pôst 2023 – Nitra-kalvária


V dňoch od 16. do 19. marca 2023 sa v Nitre na kalvárií konala pôstna duchovná obnova CVX. Jej atmosféru najviac vystihujú reflexie účastníkov a priložené fotografie. Nech sa páči 😊

Ježiš je tu.

Pozýva nás ísť bližšie k Otcovi.

Iba Jeho milosť umožňuje, aby sme s očisteným srdcom a radosťou kráčali k znovuzrodeniu nás samých. Znovuzrodenie nie je plastickou chirurgiou (umelým odstránením našich nedokonalostí), ale prinavrátením pôvodnej krásy: skrze prijatia seba z Božích rúk a skrze vytrvalý boj proti našim zvrátením lipnutiam na niektorých dobrách (viď definícia hriechu podľa KKC), a tiež hľadaním správnej miery v našich skutkoch (viď hebrejská definícia hriechu).

Predpokladom úspechu je vytrvať v tom, aby sme každý deň mali na zreteli večné hodnoty. To nás bude pohýnať stať sa indiferentnými – teda stať sa nezaujatý vlastným subjektívnym pohľadom, a tak byť schopný zvoliť si väčšie dobro…byť slobodný pre odpoveď na jemné Božie pozvania do spolupráce. (Sloboda však nie je cieľ, ale prostriedok na dosiahnutie väčšieho dobra vedúceho k cieľu.)

Spôsob ako kráčať touto cestou spočíva v disponovaní sa – aktívnom a opakovanom otvorení sa pre Božie pôsobenie opakovaním na prvý pohlaď málo účinných činností duchovného charakteru. Tie však majú časom veľký efekt: podobne ako záhradník neúnavne a opakovane kypriaci pôdu – záhradník nemôže stvoriť život, ale pripravením pôdy umožní vznik života…života, ktorý dáva Boh. 

Boh chce, aby sme tvorili vzťahy…lebo vzťahy sú naplnením najväčšieho prikázania: „Milovať budeš Boha…a milovať budeš blížneho ako seba samého“. A bez vzťahov sa toto prikázanie nedá uskutočňovať (skutočne milovať môžeme iba vo vzťahu). Pravdupovediac som vždy vnímal vzťahy ako najpodstatnejšiu súčasť nášho života, ale akosi mi až do tejto obnovy uchádzalo, kde nám Ježiš o vzťahoch priamo hovorí…a hľa vlastne všade…najmä príkladom vlastného života nás pozýva nikdy nerezignovať na prehlbovanie vzťahu s Bohom i s ľuďmi – s našimi blízkymi aj tými, ktorých stretávame.

(Je užitočné si pripomínať, že jediný kto vo vzťahu k nám nikdy nezlyhá, je iba Boh.)

Juraj Hotový, CVX Bratislava

Navštevujem 2. ročník CVX formácie v Bratislave. Svoju prvú duchovnú obnovu som absolvovala v marci 2022 v Melčiciach a odvtedy sú duchovné obnovy organizované našim spoločenstvom pravidelnou súčasťou môjho kalendára. Tohtoročná pôstna duchovná obnova sa konala v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii.

Oproti minulému roku sa začínala o deň skôr, vo štvrtok. Deň navyše hodnotím pozitívne, napriek tomu, že mne moje pracovné povinnosti dovolili prísť až v piatok. Človek má tak viac priestoru na stíšenie po pracovných aj rodinných povinnostiach a dostáva väčší priestor na osobný aj duchovný rozvoj.

Osobne som vnímala veľmi pozitívne aj vybrané miesto. Výhodou bola krátka vzdialenosť od Bratislavy a tak ani cesta nebola dlhá a únavná. Prostredie bolo krásne s možnosťou prechádzok do okolia ako aj do centra mesta. V Misijnom dome možno navštíviť aj múzeum, v jeho blízkosti je krížová cesta ako aj Ludrská jaskyňa. Tento víkend nám veľmi prialo aj počasie. Príjemné bolo aj ubytovanie a strava.

O duchovný program sa nám postaral náš ekleziálny asistent Jakub Garčár SJ formou duchovných impulzov ako aj možnosťou duchovného rozhovoru. Témou duchovných impulzov boli omšové prefácie, ktoré sa vďaka Jakubovi stali zdrojom mnohých podnetných myšlienok, ktoré mohol každý účastník zakomponovať do svojho života. Veľmi sa mi páči spoločné slávenie svätých omší v rámci nášho spoločenstva ako aj možnosť adorácie, ktorá bola aj v tomto prípade každý deň.

Hana Habánová, CVX Bratislava

Foto: Juraj Čižmárik, CVX Bratislava