Spoločenstvo
kresťanského
života

Čo robíme

Naším hlavným poslaním je duchovné sprevádzanie, ktoré sa uskutočňuje formou sprevádzania na stretkách ako vedúci stretiek, sprevádzanie na duchovných obnovách a duchovných cvičeniach formou vedenia duchovných rozhovorov, individuálnym sprevádzaním. Sprevádzanie je súčasťou nášho každodenného života, tak ako i rozlišovanie a reflexia. 

V auguste 2019 sa naše spoločenstvo zúčastnilo komunitných duchovných cvičení, počas ktorých rozlíšilo meno milosti nášho spoločenstva CVX na Slovensku:

"Spoločenstvo, ktoré sprevádza Dych Boží"

Stretká - formačný program

Naše spoločenstvo je tvorené členmi, ktorí žijú ignaciánsku spiritualitu v miestnych spoločenstvách – “stretkách”.

Základom je trojročný formačný program, ktorý sleduje dynamiku duchovných cvičení sv. Ignáca. Prvé stretnutie je prevažne začiatkom školského roka a dva nasledujúce mesiace je “prvácke” stretko ešte otvorené pre nových členov a potom sa uzavrie, lebo je dôležité vybudovať vzájomnú dôveru medzi členmi. Stretko vedú dvaja až traja vedúci, ktorí členov sprevádzajú a zabezpečujú komunikáciu a správnu dynamiku. Stretnutia sú na týždennej báze, začína sa modlitbou, pokračuje osobnou reflexiou a zdieľaním vychádzajúc z textu, ktorý dostali týždeň vopred. Formácia postupne privádza človeka k postoju vďačnosti a indiferencie a zároveň vzbudzuje túžbu odpovedať na Božiu lásku nasledovaním Krista v osobnom jedinečnom povolaní v živote. V tomto pohľade Božej uzdravujúcej a odpúšťajúcej lásky prehlbujeme poznanie seba samých aj s našimi vlastnými limitmi, zraneniami a hriechmi.

Benefitom sú osemdňové duchovné cvičenia, duchovné obnovy v pôste a v advente, komunitný víkend, komunitné sväté omše, spoločenstvo podobne zmýšľajúcich ľudí.

Po skončení tretieho formačného ročníka stretko pokračuje podľa spoločného rozlíšenia.

V súčasnosti formačný program prebieha v Bratislave, Prešove, Žiline. 

 

Ako hovorí sv. Ignác, nie mnoho vedomostí nasycuje dušu, ale vnútorné vychutnanie a precítenie vecí. Inými slovami, nechať sa preniknúť Božou láskou a nechať jej svetlo ožiariť naše životy.

Svedectvo:

V spoločenstve CVX pôsobím viac ako 13 rokov. Mojim prvotným impulzom pre nájdenie spoločenstva, bolo prehĺbenie vzťahu s Bohom, hľadala som priestor, kde môžem zdieľať svoju osobnú skúsenosť, rásť a napredovať. Oboznamovanie sa s ignaciánskou spiritualitou na formačných stretkách, ktorej základom je večerná reflexia dňa, premieňala moje vnímanie seba, kým sa stávam v Bohu a kým som, keď žijem život z vlastných síl. Pozornosť, vnímanie vecí, ľudí okolo mňa, krása prírody, potešenie z malých vecí, začala som si postupne uvedomovať dôležitosť prítomných chvíľ a viac sa otvárať pôsobeniu Boha na mojej každodennej ceste životom. Po ukončení trojročnej formácie som mala túžbu sa podieľať na spoločnom diele spoločenstva a aj v službe iným. Som Bohu vďačná za premenu môjho srdca a dar spoločenstva. 

Katka R.

Duchovná obnova

Koná sa približne dvakrát do roka, počas pôstu a počas adventu. Je to čas, kedy sa môžeme stíšiť a spolu s Pánom sa pripraviť na najdôležitejšie sviatky v roku. Pred duchovnou obnovou účastníci dostanú mailom text. Materiál si doma prečítajú a pouvažujú nad ním do takej miery ako uznajú za vhodné. Na duchovnej obnove je silencium (stíšenie), je tu priestor na osobný rozhovor s kňazom alebo duchovnými sprevádzajúcimi, ktorí sú k dispozícii, je tu čas na slávenie svätej omše, osobnú modlitbu, prechádzky v prírode, na vypnutie z bežného sveta a života.

Duchovné cvičenia

Zvyčajne sa konajú začiatkom januára a počas letných prázdnin (júl/august). Ale je tu možnosť dohodnúť si aj individuálne duchovné cvičenia. Trvajú približne 8 dní. Tento dlhší čas je dôležitý pre osobné stíšenie, zrovnanie si hodnôt života, prehodnotenie priorít a pre urobenie dôležitých rozhodnutí. Je to čas zatiahnuť na hlbinu, bez rušivých vplyvov práce, mesta, zhonu a všetkého čo nás odvádza od Boha. Je to nenahraditeľný čas s Pánom, ktorý v bežnom živote len ťažko dosiahneme. Dar, ktorý dostávame od Boha a nášho spoločenstva.

Svedectvo:

V polovici augusta sa v Dome Mamy Margity nad malebnou dedinkou Drienica pri Sabinove zišli členovia Spoločenstva kresťanského života CVX z rôznych kútov Slovenska, aby spolu strávili niekoľko dní v tichu – ponorení do meditácie. Nádherné rozľahlé lúky okolo domčeka priam pozývali oslavovať Stvoriteľa a žasnúť nad krásou prírody, k čomu nás pozýva svätý Ignác (nielen) v prvom týždni duchovných cvičení. Ochotnými sprievodcami na tejto dobrodružnej ceste vlastných vnútrom a zároveň pozornými načúvateľmi nám po celý čas boli páter Bernard SJ a sestra Lívia CJ, za čo im patrí veľká vďaka. Vyvrcholením každého dňa bola večerná sv. omša a 24 hodín denne sme mali možnosť pokloniť sa Kristovi vo vyloženej Eucharistii. Verím, že Pán sa prihováral k srdcu každého z nás osobitným spôsobom a dal nám pocítiť svoju lásku a duchovnú útechu práve v oblasti, v ktorej sme to najviac potrebovali. Kiežby nám tento vzácny čas pomohol k vnútornému rozvoju a odhodlaniu budovať Božie kráľovstvo tam, kde sa nachádzame. Ja osobne budem ešte veľmi dlho čerpať z toho, čo som na týchto duchovných cvičeniach zažila. Preto odporúčam každému, kto ešte váha či zvládne toľko dní v silenciu, aby prekonal predsudky a presvedčil sa, aký dobrý je Pán.     

Mariana K.

Duchovný rozhovor

Duchovný rozhovor má jednotlivca privádzať bližšie k Bohu, je putovaním s Kristom smerom k Otcovi.

Duchovný rozhovor NIE JE nejakým druhom psychoterapie.

Komunitné sväté omše

Medzi pravidelné aktivity nášho spoločenstva patria aj komunitné sväté omše v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Po sv. omši sa stretáme na agapé, ktoré ponúka priestor pre spoločné rozhovory a zdieľanie sa členov nášho spoločenstva. Komunitné sv. omše slávia aj spoločenstvá v Prešove. 

Slávenie Veľkej noci

Naše CVX spoločenstvo pravidelne organizuje spoločné slávenie Veľkej Noci zvyčajne na jezuitskej chate na Trlenskej doline. Program, ktorý začína v stredu Veľkého týždňa a končí Veľkonočnou nedeľou, je zameraný na prehĺbenie našej viery a sústreďuje sa na záujem o sociálnu spravodlivosť v tomto svete, ku ktorej nás svojím zmŕtvychvstaním pozýva Kristus. Neodmysliteľnými prvkami Veľkej noci patrí sederová večera, krížová cesta a veľkonočná vigília. 

Koncoročné reflexie

Koncoročné reflexie predstavujú spoločne prežitý čas, v ktorom zatiahneme na hlbinu „starých vôd“, aby sme našli nové dimenzie v podobe nových plánov a predsavzatí, ktoré sa zvyknú na prelome rokov dávať. Súčasťou je i spoločenský program a zábava. Zvyčajne sa konajú na jezuitskej chate na Trlenskej doline. 

Komunitný víkend

Komunitný víkend je priestorom určeným primárne pre budovanie a rozvíjanie vzťahov. V prvom rade vzťahu s Bohom, vzťahu medzi miestnymi spoločenstvami a členmi Spoločenstva CVX navzájom.

Komunitný víkend sa koná raz ročne a sú naň pozvaní všetci, ktorí tvoria Spoločenstvo CVX aj so svojimi rodinami. Obsahom víkendu sú aktivity zamerané na rozvoj vzťahov a rast spoločenstva (spoločná modlitba, opekačka, prípadna turistika), venovanie sa aktuálnym témam, ktoré rezonujú v živote Cirkvi a vnútri Spoločenstva. Aby bolo Spoločenstvo CVX jednotné, tak v ponímaní a prežívaní ignaciánskej spirituality ako aj v prežívaní vzájomných medziľudských vzťahov, je žiaduce, aby sa komunitného víkendu zúčastnili členovia zo všetkých miestnych spoločenstiev v čo najväčšom možnom počte.