CVX - Spoločenstvo kresťanského života

Štatút

1. PRÁVNA SUBJEKTIVITA, CHARIZMA, DEFINÍCIE

1.1. Právna subjektivita

Spoločenstvo kresťanského života CVX (ďalej len Spoločenstvo CVX) je samostatným právnym subjektom Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej Republike v súlade s kán. 312-320 Kódexu kanonického práva a rozhodnutia Pápežskej rady pre laikov č. 1620-90-AIC-50 zo dňa 3. decembra 1990.

Plný názov organizácie je Spoločenstvo kresťanského života CVX, so sídlom Námestie padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika; IČO: 42253632; číslo bankového účtu: SK23 0200 0000 0029 0691 7455.

V celosvetovom meradle je Spoločenstvo kresťanského života CVX (ďalej len Spoločenstvo CVX-CLC) verejným medzinárodným združením veriacich pápežského práva v súlade s Kódexom kanonického práva, (podľa kán. 312-320), schváleným dekrétom Pontificium consilum pro laicis (Pápežskou radou pre laikov) č. 1620-90-AIC-50 dňa 3. decembra 1990.

Potvrdenie o právnej subjektivite pre Spoločenstvo CVX bolo vydané cirkevným odborom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dňa 7. júna 2011. Súčasne bolo Spoločenstvo CVX zaregistrované do evidencie právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností. Registrácia bola vykonaná na základe súhlasného stanoviska Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 16. mája 2011 podpísaného Mons. Stanislavom Zvolenským, vtedajším predsedom Konferencie biskupov Slovenska.

1.2. Charizma

Spoločenstvo CVX tvoria kresťania: muži a ženy, dospelí i mladí zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí chcú vernejšie nasledovať Ježiša Krista a spolupracovať s Ním na budovaní Kráľovstva a ktorí považujú Spoločenstvo kresťanského života CVX za svoje konkrétne povolanie v rámci Cirkvi.

Spiritualita nášho spoločenstva je zameraná na Krista a na účasť na veľkonočnom tajomstve. Čerpá zo Svätého písma, liturgie, učenia Cirkvi a zjavenia Božej vôle cez udalosti našich čias. V kontexte týchto univerzálnych prameňov považujeme Duchovné cvičenia sv. Ignáca za charakteristický prameň a nástroj našej spirituality. Naše povolanie nás pozýva žiť spiritualitu, ktorá nás otvára a disponuje na všetko, čo si Boh praje v každej konkrétnej situácii nášho života. Zvlášť si uvedomujeme, že dôležitými prostriedkami pri hľadaní a nachádzaní Boha vo všetkom je modlitba, osobné rozlišovanie a rozlišovanie v spoločenstve, denné spytovanie svedomia a duchovné sprevádzanie.

Charizma Spoločenstva CVX je v súlade a plne vychádza a nadväzuje na charizmu Spoločenstva CXV-CLC.

1.3. Vzťah k celosvetovému Spoločenstvu CVX-CLC

Zástupcovia Spoločenstva CVX sa v roku 2013 prvýkrát zúčastnili celosvetového stretnutia Spoločenstva CVX-CLC, ktoré sa konalo v Bejrúte, v Libanone. Na tomto stretnutí sme prijali pozíciu pozorovateľa. Komunitou sprevádzajúcou nás kplnému členstvu vSpoločenstve CVX-CLC sa stala národná komunita Spoločenstva kresťanského života CVX na Malte.

1.4. Ciele Spoločenstva CVX

Cieľmi Spoločenstva kresťanského života CVX sú:

 • pozývať laikov, mužov i ženy, dospelých i mladých, rozvíjať alebo prehĺbiť ich osobný vzťah s Ježišom Kristom, v súlade s charizmou a spiritualitou Sv. Ignáca z Loyoly,
 • vytvárať a podporovať vhodné príležitosti pre trvalú formáciu a rast členov Spoločenstva CVX formou malých miestnych spoločenstiev,
 • pomáhať členom Spoločenstva CVX objaviť ich vlastné osobné povolanie ako ľudských bytostí, stvorených Bohom tak, aby Mu slúžili pri budovanú Jeho Kráľovstva,
 • ako súčasť Cirkvi rozlišovať a implementovať rôzne formy misie v spoločnosti, najmä v prospech chudobných, v podpore spravodlivosti ako žijúci svedkovia viery, dokazujúci Ježišovu prítomnosť vo svete,
 • vykonávať všetky ostatné kroky, ak súvisia alebo napomáhajú napĺňaniu týchto cieľov. Tieto ciele nie sú zoradené podľa ich dôležitosti alebo priority.

1.5. Kontinuita CVX-CLC a Mariánskych kongregácií

Spoločenstvo CVX-CLC je organizácia, ktorá kontinuálne nadväzuje na Mariánske kongregácie tak v celosvetovom meradla ako aj na Slovensku. Vznik Mariánskych kongregácií inicioval v roku 1563 páter Jean Leunis SJ a boli schválené pápežskou bulou pápeža Gregora XIII v roku 1584 ako samostatné laické spoločenstvo.

Po II. Vatikánskom koncile sa Mariánske kongregácie v roku 1967 transformovali (bez prerušenia kontinuity) na Spoločenstvo kresťanského života CVX vcelosvetovom meradle. V roku 1968 na sviatok Zvestovania Pána pápež Pavol VI. potvrdil Všeobecné princípy Svetovej federácie spoločenstiev kresťanského života (General Principles of the World Federation of the Christian Life Communities). Na tento vývoj sme na Slovensku nadviazali až po roku 1989. Dnes sú princípy fungovania Spoločenstva CVX plne v súlade s princípmi fungovania celosvetového Spoločenstva CVX-CLC. Tento súlad je predpokladom aktivít smerujúcich k získaniu plnoprávneho členstva v Spoločenstve CVX-CLC.

1.6. Vzťah Spoločenstva CVX-CLC a rehole Spoločnosti Ježišovej (Societas Jesu)

Vznik Mariánskych kongregácií inicioval páter Jean Leunis SJ a celá história ich činnosti a apoštolátu je previazaná s jezuitskou rehoľou vo svete ako aj na Slovensku. Mariánske kongregácie od svojho vzniku až po súčasnosť (už ako Spoločenstvo CVX-CLC) podporujú a spolupracujú na dielach rehole jezuitov, a naopak, rehoľa jezuitov podporuje a spolupracuje na dielach Spoločenstva CVX-CLC. Nakoľko Spoločenstvo CVX-CLC je od rehole nezávislé laické dielo, táto spolupráca bola v dejinách a v jednotlivých krajinách rôznorodá, ale veľmi plodná. K tomuto odkazu sa jednoznačne hlási aj Spoločenstvo CVX na Slovensku, ktoré je otvorené spolupráci s jezuitskou rehoľou na dielach svojich ako aj na dielach rehole.

1.7. Princíp neziskovosti

Spoločenstvo CVX je dobrovoľnícka, náboženská, mimovládna anezisková organizácia. S výnimkou zabezpečenia profesionálnych služieb (napr. webhosting, vedenie kancelárie a pod.) žiaden z členov Spoločenstva CVX nesmie za svoju službu a prácu v prospech Spoločenstva CVX dostávať žiadne odmeny alebo mzdu. Princíp neziskovosti treba chápať v tom zmysle, že Spoločenstvo CVX negeneruje zo svojej činnosti žiaden zisk, ktorý by mohol byť distribuovaný členom spoločenstva.

2. ŽIVOT A RIADENIE SPOLOČENSTVA CVX

2.1. Národné spoločenstvo, miestne spoločenstvá

Život Spoločenstva CVX prebieha na úrovni:

 • národného Spoločenstva CVX
 • miestnych spoločenstiev (stretiek)

Život národného Spoločenstva CVX je v súlade s týmto štatútom, v súlade s cieľmi celosvetového Spoločenstva CVX-CLC a primeraným spôsobom ho usmerňuje Líder komunita (ďalej LK). Jej prvoradým poslaním je načúvať členom Spoločenstva CVX a reflektovať ich túžby v Spoločenstve CVX. Práva a povinnosti LK sú popísané nižšie.

Na Slovensku existuje jedno národné Spoločenstvo CVX, ktorého súčasťou sú všetky miestne spoločenstvá, ktoré prijímajú a akceptujú Charizmu a Všeobecné princípy Spoločenstva CVX-CLC aaktívne sa podieľajú na živote Spoločenstva CVX na Slovensku. Súčasťou národného Spoločenstva CVX sú aj jednotlivci, ktorým životné okolnosti neumožňujú žiť charizmu CVX v miestnom spoločenstve, ale Charizmu a Všeobecné princípy Spoločenstva CVX-CLC prijímajú a akceptujú, majú aspoň trojročnú skúsenosť života v miestnom spoločenstve a aktívne sa podieľajú na živote Spoločenstva CVX na Slovensku. V zmysle tohto je potrebné vykladať aj definíciu členstva v Spoločenstve CVX – členom Spoločenstva CVX je osoba, ktorá žije vsúlade s Charizmou aVšeobecnými princípmi Spoločenstva CVX-CLC a ktorá je aktívne zapojená v niektorom z miestnych spoločenstiev, resp. sa aktívne podieľa na činnosti národného Spoločenstva CVX a ktorá svoje členstvo v národnom Spoločenstve CVX prijíma a deklaruje spôsobom popísaným v ustanoveniach tohto štatútu.

Predpokladom ktomu, aby sa niekto mohol stať členom Spoločenstva CVX je osobné povolanie. Každý kandidát, ktorý je súčasťou nového miestneho spoločenstva sa počas prvého roka oboznamuje so spôsobom života, ktorý je vlastný Spoločenstvu CVX.

Členovia Spoločenstva CVX môžu v súlade so štatútom celosvetového Spoločenstva CVX-CLC prijať dočasné alebo trvalé záväzky člena Spoločenstva CVX. Prípravu a realizáciu záväzkov organizuje LK v spolupráci s ekleziálnym asistentom Spoločenstva CVX.

Nárok na zapísanie do zoznamu miestnych spoločenstiev má to miestne spoločenstvo, ktoré spĺňa predpoklady podľa tohto štatútu a ktoré nespochybniteľným spôsobom prejaví svoju vôľu byť miestnym spoločenstvom v národnom Spoločenstve CVX. Túto vôľu je možné vyjadriť zaslaním e-mailu na adresu kancelárie národného Spoločenstva CVX (), ktorý zašle vedúci/animátor/sprevádzajúci miestneho spoločenstva a ktorého obsahom bude text vyjadrujúci vôľu jednotlivých členov miestneho spoločenstva, aj s ich menným zoznamom. Následne LK zabezpečí zapísanie nového miestneho spoločenstva do zoznamu spoločenstiev národného Spoločenstva CVX. O tomto fakte LK oboznámi všetky platne začlenené miestne spoločenstvá v Spoločenstve CVX.

Do zoznamu miestnych spoločenstiev LK automaticky zaradí miestne spoločenstvo, ktoré vznikne v súlade s týmto štatútom ako nové miestne spoločenstvo. Po absolvovaní základnej (spravidla trojročnej) formácie novovzniknuté miestne spoločenstvá a ich členovia musia vyjadriť svoj záujem podieľať sa na živote národného Spoločenstva CVX spôsobom popísaným v odseku vyššie. Počas trvania základnej formácie tieto miestne spoločenstvá reprezentuje v plnom rozsahu úkonov podľa tohto štatútu ich vedúci/animátor/sprevádzajúci. Po ukončení základnej formácie sa jednotliví členovia takéhoto miestneho spoločenstva môžu stať členmi národného Spoločenstva CVX na základe osobného rozlíšenia a v súlade s podmienkami ako sú uvedené v tomto štatúte. Základná formácia začína kreovaním nového miestneho spoločenstva CVX v súlade s týmto štatútom a uzaviera sa absolvovaním základného formačného programu. Za realizáciu tohto programu je zodpovedný vedúci/animátor určený LK.

Formálne platný zoznam miestnych spoločenstiev v zmysle tohto štatútu má za povinnosť udržiavať LK. Tento zoznam sa aktualizuje pri každom riadnom Národnom zhromaždení. LK, resp. člen Spoločenstva CVX poverený LK zabezpečuje nevyhnutnú komunikáciu s miestnymi spoločenstvami za účelom udržiavania aktuálnosti tohto zoznamu. Tento formálne platný zoznam je aj určujúcim zoznamom pre formálne akty Spoločenstva CVX (napríklad pri určovaní potrebného kvóra, a pod.).

LK udržiava aj platný zoznam členov miestnych spoločenstiev CVX (minimálne ich meno, príslušnosť k miestnemu spoločenstvu a e-mailová adresa).

Komunikácia v Spoločenstve CVX prebieha osobne a/alebo telefonicky a/alebo emailom. E-mailová komunikácia sa považuje za dostatočnú pre všetky úkony týkajúce sa vnútorných záležitostí Spoločenstva CVX.

2.2. Štruktúra riadenia Spoločenstva CVX

Štruktúra riadenia Spoločenstva CVX je určená nasledovne:

 1. riadne alebo mimoriadne Národné zhromaždenie
 2. Prezident Spoločenstva CVX (ďalej len prezident)
 3. Líder komunita (ďalej len LK)
 4. podporné tímy
2.2.1.Národné zhromaždenie

Národné zhromaždenie je najvyšší orgán Spoločenstva CVX. Národného zhromaždenia sa zúčastňujú jeden až traja zástupcovia miestneho spoločenstva. Národného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia LK a ekleziálny asistent.

Riadne Národné zhromaždenie

Riadne Národné zhromaždenie zvoláva LK jeden krát za tri roky a rozhoduje o záležitostiach, ktoré súvisia s napĺňaním ustanovení tohto štatútu, dodržiavania Charizmy a Všeobecných princípov Spoločenstva CVX-CLC a svoľbou členov LK. Riadne Národné zhromaždenie zároveň dáva priestor na diskusiu o programových prioritách apodpore miestnych spoločenstiev pri ich napĺňaní a realizácií.

Za prípravu a organizáciu riadneho Národného zhromaždenia zodpovedá LK. Informáciu o čase a mieste konania riadneho Národného zhromaždenia zasiela LK všetkým členom národného Spoločenstva CVX (v zmysle ustanovení bodu 2.1. tohto štatútu) najneskôr 30 dní pred jej konaním. Dodatočná informácia o zmene miesta a času vyvolanej mimoriadnymi okolnosťami musí byť zaslaná najneskôr 10 dní pred konaním riadneho Národného zhromaždenia.

Národnému zhromaždeniu predsedá prezident Spoločenstva CVX, ktorý má právomoc poveriť iného člena LK, aby predsedal zhromaždeniu.

Mimoriadne národné zhromaždenie

Mimoriadne Národné zhromaždenie môže byť zvolané na základe nasledujúcich skutočností:

 • Líder komunitou vprípade záležitostí, ktoré potrebujú bezodkladné riešenie v súvislosti s napĺňaním ustanovení tohto štatútu,
 • na základe písomnej žiadosti vedúcich/sprevádzajúcich/animátorov miestnych spoločenstiev zastupujúcich aspoň 30 percent miestnych spoločenstiev evidovaných v zozname miestnych spoločenstiev (v zmysle ustanovení bodu 2.1. tohto štatútu – formálne platný zoznam).

Mimoriadne Národné zhromaždenie zvoláva LK. Ozvolaní mimoriadneho Národného zhromaždenia musí rozhodnúť najneskôr do 30 dní o vzniku skutočností odôvodňujúcich jeho zvolanie. Informáciu o čase a mieste konania mimoriadneho Národného zhromaždenia zasiela LK všetkým členom národného Spoločenstva CVX (v zmysle ustanovení bodu 2.1. tohto štatútu) najneskôr 30 dní pred jej konaním. Dodatočná informácia o zmene miesta a času vyvolanej mimoriadnymi okolnosťami musí byť zaslaná najneskôr 10 dní pred konaním mimoriadneho Národného zhromaždenia. LK môže rozhodnúť o nezvolaní mimoriadneho národného zhromaždenia v prípade, ak by sa malo konať v priebehu troch mesiacov pred zvyčajným konaním riadneho Národného zhromaždenia.

Spoločné ustanovenia pre riadne a mimoriadne Národné zhromaždenie

Kvórum pre konanie Národného zhromaždenia je určené prítomnosťou aspoň 30-tich percent miestnych spoločenstiev zastúpených jedným až troma členmi (v zmysle ustanovení bodu 2.1. tohto štatútu – formálne platný zoznam). Ak nie je naplnené ani toto kvórum, národné zhromaždenie bude predsedajúcim prerušené a do 8 týždňov sa musí uskutočniť nové národné zhromaždenie.

Rozhodnutia by mali byť prijímané v zmysle základného piliera ignaciánskej spirituality – rozlišovania. V prípade, že na základe rozlišovania nie je možné dosiahnuť dohodu, pristúpi sa k hlasovaniu o návrhu. Pre tento účel má každé jedno miestne spoločenstvo jeden hlas. Na schválenie návrhu je potrebných 50% +1 hlas prítomných miestnych spoločenstiev.

Právo hlasovať na národnom zhromaždení majú miestne spoločenstvá, ktoré vyjadrili svoju prináležitosť k národnému Spoločenstvu CVX (v zmysle ustanovení bodu 2.1. tohto štatútu).

2.2.2.Líder komunita

LK je zodpovedná za udržiavanie Spoločenstva CVX v zmysle ustanovení tohto štatútu. Funkčné obdobie členov LK je stanovené na tri roky.

LK je tvorená:

 • Prezidentom
 • Štyrmi až siedmymi členmi
 • Ekleziálnym asistentom (ex officio)
Voľby členov Líder komunity

Voľby členov LK sa konajú raz za tri roky ako súčasť riadneho alebo mimoriadneho Národného zhromaždenia, najneskôr mesiac pred ukončením funkčného obdobia súčasnej LK.

Zodpovednosť za prípravu a realizáciu volieb LK má prezident alebo ním poverený člen LK (pre tieto účely ďalej ako volebný koordinátor).

Volebný koordinátor najneskôr 2 mesiace pred konaním volieb zašle e-mailom oznámenie o čase, mieste a spôsobe konania volieb všetkým členom Spoločenstva CVX (v zmysle ustanovení bodu 2.1. tohto štatútu). Súčasťou oznámenia je aj zoznam kandidátov na členov novej LK, ktorí sú členmi aktuálnej LK alebo boli aktuálnou LK oslovení a vyjadrili svoj súhlas s kandidatúrou. Každé miestne spoločenstvo má právo navrhnúť ďalších, maximálne troch, kandidátov spomedzi členov Spoločenstva CVX (v zmysle ustanovení bodu 2.1. tohto štatútu). Miestne spoločenstvá môžu svoje návrhy kandidátov zasielať v priebehu 30 dní od odoslania výzvy volebným koordinátorom, pričom nimi navrhnutý kandidát musí vyjadriť súhlas so svojou kandidatúrou. Pri výbere kandidátov LK ako aj miestne spoločenstvá uplatňujú pravidlá komunitného duchovného rozlišovania (v zmysle Ignaciánskej spirituality). Takisto samotní kandidáti vsúvislosti so svojou kandidatúrou uplatňujú pravidlá individuálneho duchovného rozlišovania (v zmysle Ignaciánskej spirituality).

V prípade, že nomináciu na člena LK neprijme aspoň päť kandidátov, volebný koordinátor vyzve všetky miestne spoločenstvá na ďalšie rozlišovanie o kandidátoch na pozíciu člena LK. Volebný koordinátor moderuje proces nominácií až do momentu, v ktorom v spolupráci s miestnymi spoločenstvami, resp. ich vedúcimi/animátormi/sprevádzajúcimi neuzavrú zoznam aspoň piatich kandidátov na členstvo v LK.

Kvórum pre konanie volieb je určené rovnakým spôsobom ako kvórum pre konanie Národného zhromaždenia.

Pri voľbe členov LK miestne spoločenstvo odovzdá maximálne päť hlasov maximálne piatim zcelkového počtu kandidátov na pozíciu člena LK, pričom jednému kandidátovi môže odovzdať iba jeden hlas. Za členov LK sú zvolení tí piati kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov. V prípade, že kandidujú za členov LK iba piati kandidáti, je potrebné, aby každý jeden z nich získal aspoň 30% +1 hlas prítomných miestnych spoločenstiev.

Zvolení členovia LK a prezident Spoločenstva CVX dávajú Spoločenstvu CVX záväzok na trojročné obdobie. Počas týchto troch rokov vykonávajú všetky potrebné činnosti a aktivity v súlade s ustanoveniami tohto štatútu.

Prezident Spoločenstva CVX

Prezidenta si spomedzi seba vyberajú členovia LK. Pri dohode uplatňujú pravidlá komunitného duchovného rozlišovania. Štandardné funkčné obdobie prezidenta je v súlade s funkčným obdobím LK. LK si prezidenta vyberá na začiatku svojho mandátu a s ukončením mandátu LK sa končí aj mandát prezidenta.

Prezident je zodpovedný za koordináciu činnosti LK a zároveň zastupuje Spoločenstvo CVX navonok. Prezident je zodpovedný za prípravu a prezentáciu výročnej správy.

Prezident je štatutárnym orgánom Spoločenstva CVX. Prezident môže so súhlasom všetkých ostatných členov LK previesť práva, povinnosti a zodpovednosti štatutára na iného člena Spoločenstva CVX (v zmysle ustanovení bodu 2.1. tohto štatútu). Štatutár je informovaný o všetkých aktivitách LK a je prizývaný na všetky stretnutia LK. Prezident alebo ním určený člen LK je jednou z osôb, ktoré sa v mene Spoločenstva CVX zúčastnia celosvetového zhromaždenia Spoločenstva CVX-CLC.

Ukončenie funkcie Prezidenta CVX, resp. členstva v LK

Prezident ako aj členovia LK sa môžu po osobnom rozlišovaní vzdať pozície prezidenta, resp. členstva v LK. Toto rozhodnutie oznámia ostatným členom LK e-mailom. Ostatní členovia LK sú povinní toto rozhodnutie prijať.

Prezident ako aj členovia LK môžu požiadať o dočasné uvoľnenie z funkcie prezidenta, resp. člena LK v opodstatnených prípadoch (zdravotné, rodinné, pracovné dôvody a pod.). Túto žiadosť zašlú ostatným členom LK e-mailom. Ostatní členovia LK musia vyjadriť súhlas s dočasným uvoľnením z funkcie prezidenta, resp. člena LK.

Ak sa člen LK (vrátane prezidenta) bez zdôvodnenia nezúčastní na dvoch po sebe sa konajúcich podujatiach organizovaných LK, prezident (resp. jeden z členov LK) takého člena e-mailom vyzve k vysvetleniu dôvodov svojej neúčasti a k potvrdeniu jeho ďalšej činnosti v LK. V prípade, že člen LK na túto výzvu neodpovie do 15 dní od jej odoslania, ostatní členovia LK môžu rozhodnúť o vylúčení takéhoto člena z LK.

Aby LK mohla vykonávať svoju činnosť, je potrebné, aby ju tvorili aspoň štyria členovia vrátane ekleziálneho asistenta. Ak je počet členov LK tri a menej, tak je potrebné do troch mesiacov začať proces voľby novej LK bez ohľadu na skutočnosť, že funkčné obdobie tej súčasnej sa ešte neskončilo.

Pri akýchkoľvek zmenách na pozíciách prezidenta a/alebo člena LK, je LK povinná o týchto zmenách bezodkladne informovať členov Spoločenstva CVX.

Ekleziálny asistent

Členom Spoločenstva CVX je aj nevolený ekleziálny asistent, ktorý je garantom žitia ignaciánskej spirituality a dodržiavania Charizmy a Všeobecných princípov a pravidiel Spoločenstva CVX-CLC.

Ekleziálny asistent je aj plnoprávnym členom LK.

Ekleziálnym asistentom je kňaz z provincie Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Ekleziálny asistent je do svojej pozície uvedený na základe dohody členov LK s provinciálom Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Ekleziálny asistent nemá určené funkčné obdobie.

2.2.3. Podporné tímy
Stretnutia vedúcich/animátorov/sprevádzajúcich a aktívnych členov Spoločenstva CVX

Ide o stretnutia vedúcich/animátorov/sprevádzajúcich miestnych spoločenstiev a aktívnych členov sčlenmi LK. Stretnutia sa konajú aspoň trikrát do roka asú na ne pozvaní vedúci/animátori/sprevádzajúci všetkých miestnych spoločenstiev (v zmysle ustanovení bodu 2.1. tohto štatútu). Stretnutia sa môžu zúčastniť aj ďalší aktívni členovia, ktorí majú túžbu pracovať na fungovaní arozvoji Spoločenstva CVX. Cieľom týchto stretnutí je predovšetkým:

 • reflexia a zdieľanie o aktuálnej situácií v miestnych spoločenstvách,
 • identifikácia potrieb a požiadaviek vedúcich/animátorov/sprevádzajúcich miestnych spoločenstiev v súvislosti s rozvojom ich schopností a zručností pre lepšiu realizáciuich služby,
 • poskytnúť priestor LK prezentovať plánované aktivity, pričom od vedúcich/animátorov/sprevádzajúcich sa očakáva, že zodpovedne a plnohodnotne predstavia tieto aktivity aj vo svojich miestnych spoločenstvách s dôrazom na vzbudzovanie túžby sa ich zúčastňovať, resp. sa priamo podieľať na ich organizácii.

2.3. Komunitný víkend

Komunitný víkend je priestorom určeným primárne pre budovanie a rozvíjanie vzťahov. V prvom rade vzťahu s Bohom, vzťahu medzi miestnymi spoločenstvami a členmi Spoločenstva CVX navzájom.

Komunitný víkend sa koná raz ročne a sú naň pozvaní všetci, ktorí tvoria Spoločenstvo CVX aj so svojimi rodinami.

Obsahom víkendu sú aktivity zamerané na rozvoj vzťahov a rast spoločenstva a to formou:

 • tematického zamerania sa na oblasti, ktoré boli určené ako kľúčové pre Spoločenstvo CVX-CLC na poslednom celosvetovom stretnutí alebo
 • venovania sa témam vyplývajúcim z potrieb života Spoločenstva CVX alebo
 • venovania sa aktuálnym témam, ktoré rezonujú v živote Cirkvi, napr. pápežskéencykliky a pod. alebo
 • realizácii ďalších aktivít (napr. spoločná modlitba, šport, hry, opekačka, a pod.).

Aby bolo Spoločenstvo CVX jednotné, tak v ponímaní a prežívaní ignaciánskej spirituality ako aj v prežívaní vzájomných medziľudských vzťahov, je žiaduce, aby sa komunitného víkendu zúčastnili členovia zo všetkých miestnych spoločenstiev v čo najväčšom možnom počte.

3. PRAVIDLÁ FINANCOVANIA SPOLOČENSTVA CVX A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločenstvo CVX vedie evidenciu o svojich príjmoch avýdavkoch, pohľadávkach a záväzkoch.

Spoločenstvo CVX vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi stanovenými v tomto štatúte. Finančné prostriedky Spoločenstva CVX možno použiť na tieto účely:

 • duchovné akcie: duchovné obnovy, komunitný víkend, koncoročné reflexie, sociálny týždeň Veľkej Noci, duchovné cvičenia
 • spoločenské akcie: Garden Party, predvianočná kapustnica s Mikulášom
 • stretnutia vedúcich/animátorov/sprevádzajúcich miestnych spoločenstiev a aktívnychčlenov a s tým súvisiace semináre
 • aktivity so Spoločenstvom CLC na Malte, ktoré je naším sprevádzajúcimspoločenstvom v rámci procesu získania plného členstva v Spoločenstve CVX-CLC
 • účasť na európskych a svetových podujatiach organizovaných Spoločenstvom CVX-CLC, resp. národnými Spoločenstva kresťanského života CVX z iných krajín
 • financovanie aktivít LK
 • financovanie chodu kancelárie

Pravidlá pre financovanie duchovných a spoločenských akcií:

 • každá akcia musí mať svojho zodpovedného človeka, ktorý po jej skončení poskytne vyúčtovanie Prezidentovi CVX (celkový prehľad príjmov avýdavkov), resp. ním poverenému človeku zodpovednému za účtovníctvo
 • príspevky od účastníkov akcií sú evidované ako dobrovoľné príspevky na organizovanie konkrétnej akcie
 • tieto príspevky je možné uhradiť vopred (resp. najneskôr do týždňa po konaní akcie) na účet Spoločenstva CVX alebo priamo v hotovosti v mieste konania akcie
 • výšku odporúčaného dobrovoľného príspevku determinujú náklady súvisiace sorganizovaním akcie tak, aby každá akcia priniesla pokiaľ možno vyrovnaný rozpočet
 • pri organizovaní každej akcie je potrebné pripomenúť, že ak by financie mali byť prekážkou účasti na danej akcie, odporúčaný dobrovoľný príspevok nie je záväzný
 • pri každej akcii musí byť vyhotovený menný zoznam účastníkov s menom, adresou,sumou príspevku, formou úhrady (hotovosť, prevod na bankový účet) a podpisom. Keďže ide o listinu s osobnými údajmi, údaje z tejto listiny nemožno použiť na iný účel, ako na účely evidovania v účtovníctve Spoločenstva CVX
 • súčasťou vyúčtovania môžu byť iba výdavky, ktoré sú preukázateľné hodnoverným dokladom (blok zregistračnej pokladne, platba prevodom na základe faktúry, potvrdenie o prevzatí dobrovoľného príspevku) a preukázateľne súvisia s predmetnou akciou
 • v prípade, že je predpoklad výdavkov pred konaním akcie, je možné požiadať o vyplatenie zálohy na krytie týchto výdavkov
 • výsledok vyúčtovania akcie je možné vysporiadať osobným odovzdaním/prevzatím hotovosti alebo bankovým prevodom

Výdavky na činnosti súvisiace s fungovaním LK, starostlivosťou o vedúcich/animátorov/ sprevádzajúcich miestnych spoločenstiev a aktívnych členov, medzinárodnými záväzkami a fungovaním kancelárie je potrebné preukázať hodnoverným dokladom a musia byť preukázateľne vynaložené na napĺňanie cieľov Spoločenstva CVX určených v tomto štatúte.

Okrem dobrovoľných príspevkov súvisiacich s organizovaním akcií CVX získava dobrovoľné príspevky aj v podobe:

 • pravidelných anepravidelných príspevkov na činnosť CVX uhradených priamo prevodom na bankový účet (preferovaný spôsob) alebo vkladom hotovosti do pokladne
 • finančných darov od fyzických alebo právnických osôb dokladovaných darovacou zmluvou a prevodom na bankový účet
 • príspevkov z asignácie 2% dane z príjmov – v tejto súvislosti je zodpovednosťou prezidenta CVX plniť všetky zákonom definované povinnosti odvodzujúce sa od výšky prijatého príspevku

Finančné prostriedky vedené na bankovom účte a v pokladnici Spoločenstva CVX sú finančnými prostriedkami Spoločenstva CVX a nesmú byť použité na iný účely ako sú tie vyplývajúce z cieľov Spoločenstva CVX definovaných v tomto štatúte.

Štatutár (ak nie je zároveň prezidentom CVX), resp. prezidentom CVX poverený človek zodpovedný za vedenie účtovníctva je povinný kedykoľvek na požiadanie členom LK poskytnúť detailné informácie v účtovníctve.

Sumarizujúci prehľad príjmov a výdavkov aj spolu so základnými informáciami o finančnej situácii je súčasťou ročnej výročnej správy.

V prípade zániku Spoločenstva CVX (výmaz z evidencie právnických osôb alebo neuskutočnením riadneho národného zhromaždenia počas 5 po sebe nasledujúcich rokov) bude zostatková hodnota majetku Spoločenstva CVX darovaná slovenskej provincii Spoločnosti Ježišovej.

Spoločenstvo CVX spracúva osobné údaje svojich členov vrámci oprávnenej činnosti registrovanej náboženskej spoločnosti. Osobné údaje spracúvané Spoločenstvom CVX sa týkajú iba jeho členov a tých fyzických osôb, ktoré sú s ním vzhľadom na ciele Spoločenstva CVX v pravidelnom styku. Osobné údaje slúžia výlučne pre vnútornú potrebu Spoločenstva CVX a nebudú poskytnuté tretej strane bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento štatút vplnej miere nahrádza Štatút Spoločenstva kresťanského života CVX zaevidovaného Ministerstvom kultúry Slovenskej Republiky dňa 7. júna 2011.

Prejsť na začiatok