Počiatky Spoločenstva kresťanského života siahajú do roku 1563, keď z iniciatívy sv. Ignáca z Loyoly a jeho spoločníkov, najmä Jeana Leunisa, SJ,  začali v rôznych časitiach sveta vznikať tzv. Mariánske légie - predchodca CVX.

Mariánske légie oficiálne potvrdil pápež Gregor XIII 5.decembra 1584 a v rôznych podobách pôsobili až do II. Vatikánskeho koncilu, ktorý podstatným spôsobom ovplyvnil ďalší vývoj spoločenstva. To pod vplyvom koncilu nabralo nový dych. Prerod vo vnútri

spoločenstva v roku 1967 vyústil aj do zvolenia nového názvu: Svetové spoločenstvo kresťanského života, s latinskou skratkou CVX (Comunio Vitae Christiane). Na sviatok Zvestovania Pána v roku 1968 Sv. Otec Pavol VI. schválil základné dokumenty a nový názov spoločenstva. 3. decembra 1990 Pápežská rada pre laikov potvrdila Spoločenstvo kresťanského života ako verejné medzinárodné združenie veriacich pápežského práva v súlade so súčasným Kódexom kanonického práva, kán. 312-320.

 

Spoločenstvo kresťanského života na Slovensku

Na Slovensku začali pôsobiť Mariánske légie už pred rokom 1948 pod patronátom biskupov, najmä otca biskupa Michala Buzalku. Pastoračnú činnosť na tomto poli vykonávali pátri jezuiti vo viacerých mestách Slovenska, ako aj sestry IBMV - anglické panny, dnes sestry Congregatio Jesu a čiastočne aj sestry uršulínky.

Potom prišli neslávne päťdesiate roky, ktoré znemožnili kontinuitu Mariánskych kongregácií i priame napojenie na univerzálnu Cirkev. S úsvitom nádeje v roku 1968 prišla i vôľa znovu sa trochu zorganizovať a stretávať sa. Cieľom nebola len osobná formácia, ale aj služba zameraná na formovanie druhých, hlavne mladých. Iste pre rýchlo postupujúci strach v rokoch normalizácie to oficiálne nešlo. Boli tu však viacerí, ktorí si spomínali, že tu kedysi boli Mariánske kongregácie, rovnako ožila praktická spomienka na chorvátskeho tak trochu charizmatického jezuitu profesora Kolakoviča a jeho systém práce v podzemí počas a krátko po druhej svetovej vojne. Z týchto dvoch myšlienkových prúdov, v ktorom prevládol Kolakovičov systém práce (ideálnejší pre obdobie neslobody) začali vznikať v polovici sedemdesiatich a v osemdesiatich rokov tajné (podzemné) stretká študentov, mladých zapálených horlivých veriacich aj hľadajúcich. Z mnohých sa tiež vyvinuli apoštoli ďalších.

Rok 1989 priniesol potvrdenie a požehnanie tejto činnosti, ale aj odčerpal ľudí už pripravených pre dôležitejšie verejné politické a sociálne funkcie. Sformovali sa oficiálne cirkevné hnutia a organizácie a pozvoľna začali rozpracovávať svoje štatúty a konštitúcie. Tak sa zverejnili a oficiálne v Cirkvi ako aj občiansko právne legalizovali: Hnutie rodín, eR-ko hnutie detí a Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže, - všetky istým spôsobom pôvodne čerpajúce zo zdrojov ignaciánskej spirituality prostredníctvom našich pátrov, ktorí podporovali, alebo stáli pri zrode týchto hnutí.

Rok 1989 priniesol slobodu, v ktorej sa mohlo kreovať i CVX. Postupne vznikali formačné programy v ignaciánskej spiritualite, ktoré nadväzovali na činnosť CVX. Už v roku 1992/1993 bol pripravený formačný program pre animátorov stredoškolských stretiek. Neskôr vznikol program pre dobrovoľníkov JEV a postupne vznikol aj prepracovaný formačný program pre účastníkov stretiek v podobe v akej sa na stretkách CVX, známych aj pod názvom "jezuitské stretká" používa dodnes.