Už na celosvetovom CVX stretnutí v roku 1979, páter Pedro Arrupe, SJ, vyzýval k politickému záväzku ako k centrálnemu prvku v službe, ktorú CVX môže priniesť svetu:

„Osobitne kresťanských laikov pozývam a v duchu služby povzbudzujem, aby sa chopili politických úloh v rozličných sférach. Musia sa vydať na túto cestu, cestu svätosti a evanjelizácie, osobitne ak cítia volania a nachádzajú sa v podmienkach odpovedať na ne."

Viera, spravodlivosť a politický záväzok laikov. / Spolupráca v rámci misie.

Európske stretnutie CVX sa uskutočnilo 5.-8. júna 2014 v nemeckom Regensburgu. Datuje sa vždy k Turícam. Toto stretnutie sa uskutočňuje každých 5 rokov tak ako celosvetový formát. Nasleduje vždy v ďalšom roku po tom celosvetovom. (To sa uskutočnilo minulý rok v júli 2013).

Za nás sa európskeho stretnutia zúčastnili Ján Turza a Bernard Mišovič, SJ. Ich správu a zápis najdôležitejších myšlienok si prečítajte tuná.

Pri príležitosti 450. výročia vzniku Mariánskych kongregácií sa súčasní členovia Spoločenstva kresťanského života CVX, ich priatelia a podporovatelia stretli na spoločnej oslave tohto významného jubilea.

V Spoločenstvách kresťanského života sme povolaní žiť Kristovo evanjelium, teda navzájom sa deliť, posilňovať, obdarovať radosťou zo života s Kristom. Svätý Ignác učí, že láska sa prejavuje viac v skutkoch, ako v slovách. To všetko si od nás vyžaduje vrátiť sa ku Kristovi a k jeho evanjeliu ako ku koreňom nášho života a to spôsobom, akým nám Krista a jeho evanjelium dávajú poznať Duchovné cvičenia svätého Ignáca. Ony stvárňujú a formujú náš život a vedú nás k prameňu, ktorým je Ježiš Kristus. Na neho nás upriamuje aj Panna Mária slovami: Urobte všetko, čo vám povie Ježiš.

Celé znenie kázne pátra viceprovinciála Spoločnosti Ježišovej Jozefa Šuppu, SJ, sobota 22.3.2014

{phocadownload view=file|id=29|target=s}

Čas sa naplnil, priblížilo sa Božie kráľovstvo; obráťte sa a verte evanjeliu.

Kto sú moje životné vzory, moji „učitelia“ kým sa nechávam nadchnúť, kto a ako ma inšpiruje?
Pociťujem potrebu, doprajem si čas aj na duchovné pookriatie, oddych?
Nakoľko mi Božie Slovo pomáha zorientovať sa pri mojich rozhodnutiach? Nájdem si dosť času aby mohlo toto Slovo života rezonovať vo mne?
Naozaj verím, že každého človeka Boh nezištne a bezpodmienečne miluje?

-Pozrite na nebeské vtáctvo; nesejú, nežnú ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste viac ako ony?-

Prijímam sa , aj keď si uvedomujem svoje chyby? Prijímam sa tak ako som alebo len niektorú svoju časť? – možno iba  to dobré ?
Uvedomujem si a prijímam skutočnosť, že život má svoje ohraničenia, ktoré sú jeho súčasťou? Ak ich prijímam a akceptujem, som ochotný aj urobiť nejaké možné kroky vpred?
Podliehal/a som pocitom sebaľútosti ako ktosi zbytočný/á, posilňoval/a som dostatočne vedomie, že som cenný/á a hodnotn/á pred Bohom?
Myslím si že vo svojom živote musím mať všetko pod kontrolou, vo všetkom musím byť perfektný/á?

-Všetko čo chcete aby druhí robili vám, robte vy im. –

Milujem samotu, len preto aby som mal pokoj od druhých, alebo sa naozaj starám o svoje duchovné dobro?
Prečo vyhľadávam iných? Tých druhých všeobecne, za koho ich pokladám; každého za niekoho jedinečného, neopakovateľného, ... alebo ?
Mám tendenciu vidieť tých druhých ako prekážky mojich plánov, alebo sú tu preto, aby spolu so mnou prešli kus cesty môjho života.
Žijem tak, aby som príliš nevstupoval/a do žiadnych vzťahov, aby som sa vyhol každej žiadosti o pomoc, ktorá by vyžadovala odo mňa disponibilitu, čas a energiu?
Nakoľko sa cítim byť zodpovedný/á za zmeny v mojom živote a rast ako aj za zmeny a rast iných, za rozvoj sveta v ktorom žijem?
Sú dialóg a konfrontácia súčasťou môjho slovníka?  Oceňujem skutočné názory a postoje tých druhých? Rešpektujem svedomie svoje aj tých druhých?
Pri vstupovaní a tvorbe do intímneho vzťahu, dokážem rešpektovať tajomstvo osoby toho druhého? Som schopný/á intimity, dokážem harmonizovať svoje city a svoje sexuálne impulzy?

- ak milujete iba tých čo vás milujú, aká je v tom zásluha?-

Kedy a nakoľko si vystačím sám ? Odmietam, nakoľko mi je to možné každú formu závislosti na druhých?
Keď som s druhými, je to z môjho záujmu a potreby alebo je to nezištné? Dokážem vo vzťahoch s druhými byť vnímavý a počúvať to typické čo ich charkterizuje?
Vo vzťahoch s druhými je pre mňa dôležité byť opravdivo sám sebou, alebo sa schovávam za rozličnými maskami?
V posudzovaní druhých som spravodlivý/á a uznanlivý/á, alebo tvrdý/á strohý/á, strnulý/á?

-Celé stvorenstvo vzdychá a trpí až dodnes v pôrodnych bolestiach.-

Pohýňa ma moja viera ku konkrétnym záväzkom a činnosti vo svete, alebo ma uzatvára do súkromného vzťahu s Bohom?
Stačí mi len sa kriticky prizerať čo sa deje okolo mňa, alebo sa úprimne snažím hľadať odpovede na problémy? Neobmedzujem sa len na rolu sudcu tohoto sveta, spoločnosti ktorú aj ja tvorím?
Nakoľko naozaj poznám skutočné ťažkosti prostredia v ktorom žijem? Nakoľko poznám ich príčiny?
Počuť „nárek chudobných“ je to pre mňa len fráza? Poznám ťažkosti a problémy svojich blížnych? Čo som už pre nich konkrétne urobil? Neskopi/a som radšej zrak a tvaril sa že nevidím? Naozaj stojím na strane obetí nesprvodlivostí?
Naozaj som schopný tvoriť nenásilné vzťahy? Poznám možné zroje násilia v sebe? Snažím sa ich meniť?
Som disponovaný byť darom pre druhých? Prijímam druhých ako komplementárnych ku mne?
Dokážem naozaj trpezlivo viesť dialóg, alebo svojimi sebeckými výbuchmi ho udusím, alebo sa nechám utlačiť výpadmi druhých?
Som schopný hospitality a prijatia druhých? Ku komu som otvorený/á a ku komu uzavretý/á?
Nechávam svoj život bežať len tak, lebo aj tak nemôžem nič urobiť?
Dokážem aktívne žiť v nádeji? Alebo som prepadol/a beznádeji, duchu rozčarovania a porazenectva a zotrvávam v bezúteche bez toho, aby som s tým niečo robil?
Ako žijem novosť svojho života? Páči sa mi žiť tvorivo, alebo len pasívne prijímam zmeny?
Ako vnímam prírodu okolo seba, je len objektom pre využitie? Zmýšľam a žijem konzumisticky?
Pestujem si ekologickú vnímavosť, alebo žijem v pasívnych deštruktívnych postojoch?

-  Povzbudzjem vás, bratia asestry, aby ste svoje telá obetovali ako živú,svätú a Bohu milú obetu.-

Nakoľko mám aktívnu účasť na kresťanskom spoločenstve? Vystačím si s jej kritizovaním? Stačí mi len ísť na omšu, či občas na „stretko“ svojich s ktorými si rozumiem? Som aktívny/a pri slávení v kresťanskom spoločenstve, alebo len trpne a pasívne prítomný/á?
Uvedomujem si a rozoznávam, že v kresťanskom spoločenstve sú odlišnosti a rôzne potreby? Dožadujem sa, aby v kresťanskom spoločenstve všetci zmýšľali ako ja?
Je t, na čom záleží len moje hnutie, moje spoločenstvo, alebo dokážem viesť dialóg aj s tými, čo vidia veci inak a zmýšľajú odlišne odo mňa?
Som zmierlivý/á odpúšťajúci/a ?
Dokážem vyjadriť svoj názor, pokojne zdôvodniť svoj postoj, alebo upredostňujem farizejský postoj, „však na tom aj tak nezáleží“ ?
Viem sa dať k dispozícii, venovať svoj čas a námahu pre dobro a rast kresťanského spoločenstva?
Aký mam vzťah k neveriacim či pochybujúcim? Dokážem byť misionársky vo svojom okolí? Bojím sa, čo by si druhí pomysleli,  ak by som sa prejavil ako aktívny veriaci?

prevzaté z periodika CVX Cristiani nel Mondo XXI.1/2006

Jedným zo základných pilierov ignaciánskej spirituality je, že Boha možno nájsť vo všetkom. Boha nemožno obmedziť medzi kostolné múry.Všetko, čo patrí do tvojho života, má dočinenia aj s Bohom a to platí tak pre náboženské obrady, sväté písmo, charitu, ako aj pre tvojich priateľov, rodinu, prácu, intimitu, utrpenie, radosť, prírodu, či hudbu. Pred Bohom neexistuje nič také, čo by sme mohli schovať do zásuvky, zavrieť a tváriť sa, že to tam nie je.

Počiatky Spoločenstva kresťanského života siahajú do roku 1563, keď z iniciatívy sv. Ignáca z Loyoly a jeho spoločníkov, najmä Jeana Leunisa, SJ,  začali v rôznych časitiach sveta vznikať tzv. Mariánske légie - predchodca CVX.

Mariánske légie oficiálne potvrdil pápež Gregor XIII 5.decembra 1584 a v rôznych podobách pôsobili až do II. Vatikánskeho koncilu, ktorý podstatným spôsobom ovplyvnil ďalší vývoj spoločenstva. To pod vplyvom koncilu nabralo nový dych. Prerod vo vnútri

CVX má cca. 123 000 členov v 52 krajinách sveta na všetkých kontinentoch. Tu sú linky na webové stránky niektorých z národných spoločenstiev CVX a tiež svetového CVX:

Naše stretká patria do medzinárodného združenia - Spoločenstvo kresťanského života (latinská skratka CVX - Communio vitae Christiane), ktoré existuje na piatich kontinentoch a tvoria ho dospelí i mladí z rôznych sociálnych vrstiev.

Cieľom CVX je formovanie jej členov, angažovaných v službe Cirkvi, na všetkých úsekoch života - rodinnom, služobnom, civilnom, cirkevnom. CVX je určené pre tých, ktorí cítia naliehavejšiu potrebu spojiť svoj ľudský život vo všetkých rozmeroch s kresťanskou vierou v jej plnosti.