Spoločenstvo kresťanského života CVX otvára nové spoločenstvo určené zamestnaným kresťanom vo veku 24-36 rokov, ktorí majú záujem venovať sa popri práci prehĺbeniu svojho duchovného života a svojej služby (praxe) v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí. Cieľom programu je sprostredkovať mladým dospelým ľuďom, začínajúcim profesionálom, potrebné vedomosti a kritériá pre robenie dlhodobo správnych autentických rozhodnutí, ktoré prispievajú k spoločnému, a teda aj osobnému, dobru.

Spoločenstvo má viacero rozmerov. Prvý je formačno-zdieľací. Obsahuje podnety na dennú osobnú modlitbu, pravidelné stretnutia k témam duchovného života, osobnostného rozvoja a budovania vzťahov, duchovné obnovy a 8-dňové duchovné cvičenia. Druhý rozmer je rozmerom služby a to tak dovnútra vo vzťahu k spoločenstvu ako aj navonok vo vzťahu k potrebám sveta. Tretím rozmerom je samotné budovanie vzájomných vzťahov medzi členmi CVX na Slovensku ako i predstaviteľmi CVX z iných krajín sveta.

Štruktúra programu a rámcová časová náročnosť:

 • denne – osobná modlitba/reflexia/štúdium; aspoň pol hodinu;

 • týždenne – stretnutie pri spoločnej modlitbe, zdieľaní a diskusii; 1 večer 2-3 hodiny;

 • niekoľkokrát ročne – komunitný deň; duchovná obnova; víkend;

 • ročne – individuálne vedené duchovné cvičenia; 8 dní raz v roku.

Obsahová stránka programu:

Obsahovo program smeruje k systematickému prehlbovaniu duchovného života a osobnostnému rastu cez individuálnu modlitbu a reflexiu, štúdium a prednášky, budovanie vzťahov, zdieľanie, diskusiu a modlitbu v spoločenstve. Komponenty programu:

 • podnety na dennú osobnú modlitbu vychádzajú z Duchovných cvičení (DC) vo všednom dni spracovaných podľa: Tom O´Haru SJ a doplnených o ďalšie súvisiace materiály. Dynamika duchovných cvičení vo všednom dni sleduje líniu klasických DC:

 • v prvej časti sa DC vo všednom dni tematicky aj modlitbou zameriavajú k prehĺbeniu sebapoznania, k pravdivému poznaniuprijatiu seba v pravde; s tým úzko súvisí druhý tematický okruh tejto časti DC, a to očisťovanie obrazu Boha od rôznych deformáciíprijatie Božej lásky tak, ako nám ju sám Boh zjavuje; tieto dva tematické okruhy sa stretajú v poznaní seba ako milovaného hriešnika; základnou formou modlitby je modlitba spytovanie svedomia/modlitba milujúcej pozornosti;

 • v druhej časti sa DC zameriavajú na naše povolanie a pozvanie nasledovať Krista, čo je možné len po prijatí reálneho obrazu seba a Boha (ovocie prvej časti); Boh túži po slobodnej odpovedi človeka – v sérii modlitieb druhej časti sme pozvaní spoznávať hodnoty Evanjeliazoznámiť sa so životom Božieho Syna, aby sme sa v závere mohli s plným vedomímrozhodnúť nasledovať ho; témami tejto časti DC sú povolanie, sloboda, hodnoty, rozlišovanie a rozhodovanie; základnou formou modlitby je meditácia – modlitba slovom;

 • posledná tretia časť DC vo všednom dni vychádza z predpokladu, že sme sa už ako slobodné bytosti v pravde o sebe pred Bohom rozhodli prijať jeho pozvanie k plnému večnému životu nasledovaním jeho Syna (ovocie prvej a druhej časti DC); modlitby aj témy tejto časti sa zameriavajú k zjednoteniu s Kristom v jeho postojoch, v živote i v smrti; na rad prichádzajú témy utrpenia a smrti ako súčasť cesty s Kristom, ale v horizonte vzkriesenia k novému životu v zjednotení s Bohom, ktorý následne ovplyvňuje všetky vzťahy, ktoré tvoríme a žijeme a prejavuje sa v našich postojoch a rozhodnutiach; základnou formou modlitby je kontemplácia;

 • spoločné stretnutie/stretko (1x týždenne) je priestorom na zdieľanie skúseností a diskusiu (nielen) k aktuálnej téme DC; súčasťou stretnutia je predstavenie témy na ďalší týždeň a spoločná modlitba;

 • program duchovnej obnovy (2x ročne) pokrýva v rôznom pomere, podľa aktuálnej potreby, tri hlavné oblasti – osobnostný rast, duchovný rozvoj a vzťahy. Prehlbovanie duchovného života nie je možné bez osobnostného rozvoja, ako sme už naznačili v dynamike duchovných cvičení, ktoré vychádzajú práve od toho ľudského a znova sa k tomu vracajú v tvorbe autentických vzťahov a angažovanosti pre dobro druhých ako prejavu skutočnej lásky. Už v prvej časti DC sa v kontexte cesty k Bohu dotýkame sebapoznania a sebaprijatia.

 • 8-dňové duchovné cvičenia individuálne vedené dávajú možnosť pre stretnutie s osobným Bohom, ktorý každého z nás osobne volá po mene, teda aj pre spoznanie seba v Božej perspektíve – kto som v Božích očiach, aké je moje osobné povolanie; duchovné cvičenia sú doplnené tvorivými podnetmi tak, aby bol celý človek, so svojim myslením, cítením a predstavivosťou vtiahnutý do modlitby.

 • rešpektujeme jedinečnosť povolania, ktorého sa dostáva každému človeku. Toto povolanie nás pozýva žiť spiritualitu, ktorá nás otvára a disponuje na všetko, čo si Boh praje v každej konkrétnej situácii nášho života. Naša služba je podstatným spôsobom apoštolská.