Prvýkrát v histórii slovenského CVX sa 20.mája 2017 v Ivanke pri Dunaji konalo Národné zhromaždenie CVX. Národné zhromaždenie je podľa štatútu CVX najvyšším orgánom Spoločenstva kresťanského života - CVX.

Zvoláva sa raz za tri roky a okrem iných záležitostí je jeho úlohou voľba novej Líder komunity (LK). Stretnutia, ktoré otvoril úvodnou modlitbou ekleziálny asistent CVX páter Bernard Mišovič SJ, sa zúčastnili zástupcovia desiatich z trinástich miestnych spoločenstiev (stretiek) CVX. Svoje hlasy vo voľbe odovzdali zástupcovia dvanástich stretiek a výsledkom bolo zvolenie novej líder komunity CVX pre nadchádzajúce trojročné obdobie.

Členmi novozvolenej Líder komunity CVX sa stali: Anastázia Iľková, Zuzana Mračníková, Branislav Novák, Ján
Turza, Katarína Urbanová, Iveta Vachálková a Ivan Zibala.


Jednou z prvých úloh novozvolenej LK bolo zvoliť spomedzi seba prezidenta CVX. Základnou úlohou prezidenta CVX je koordinácia činnosti LK a zároveň zastupovanie spoločenstva CVX navonok a konanie funkcie štatutára organizácie.
Voľba nového prezidenta prebehla po prázdninách na stretnutí LK, 8.9.2017 v Bratislave. Voľba prezidenta CVX bola riadená pravidlami komunitného rozlišovania. Na stretnutí členovia z pomedzi seba zvolili Ivetu Vachálkovú.


Spracovala: Pavla Kulíková