Milá CVX komunita,                                            

   Ako už býva tradíciou, na začiatku nového školského roka sa v Ivanke pri Dunaji stretli vedúci našich stretiek a aktívni členovia, aby spoločne reflektovali, organizovali a plánovali budúcnosť nášho CVX spoločenstva.

Pozvanie na stretnutie patrilo všetkým, ktorí sa chcú aktívnejším spôsobom zapojiť do diania nášho spoločenstva a jeho organizácie.

   Pri stretnutí dostal každý z prítomných priestor, aby sa mohol podeliť o svoje vízie ale aj ťažkosti spojené so životom v spoločenstve. Spoločne sme potom hľadali možné cesty a spôsoby, ako napredovať a budovať našu komunitu, aby jezuitské „magis“ bolo žitým mottom aj pre ďalšie mesiace, ktoré nás v spoločenstve čakajú. Oboznámili sme sa i s fungovaním stretiek v Prešove a Žiline.

Medzi aktuálne témy, ktoré bolo potrebné prediskutovať patrila otázka, ako pokračovať s členmi spoločenstva po ukončení trojročné formácie. Zaznela možnosť vytvoriť novú širšiu platformu pre členov CVX po ukončení trojročnej formácie formou väčšieho otvoreného stretka.

   Nastolená potreba, ako môžeme v rámci spoločenstva sprostredkovať ignaciánsku spiritualitu ľuďom nad 40, alebo naopak pre teenagerov, vyvolala tiež živú diskusiu.

   Keďže v našich stretkách koluje už veľké množstvo rôznych podkladov a materiálov, zaznel návrh, že by bolo prínosné vytvoriť virtuálny úložný priestor pre zhromažďovanie a zdieľanie týchto textov. Opravené verzie textov základného trojročného programu (aj s upraveným formátovaním) budú uložené a zdieľané cez mail kancelárie tak, aby sa k nim všetci vedúci stretiek včas dostali.

   Medzi hlavné témy patrila organizácia blížiaceho sa Komunitného víkendu. Vďaka naším aktívnym organizátorom - Katke a Milanovi - sme sa mohli dozvedieť, aký kvalitný a pestrý program je pre nás pripravený a už sa aj začať tešiť na spoločne prežitý čas v Čičmanoch. S Komunitným víkendom súviseli aj záväzky, na ktoré sa pripravujú niektorí členovia nášho CVX spoločenstva. Ich slávnostné zloženie je plánované na Komunitný víkend.

   Ešte pred Komunitný víkendom nás však čaká začiatok nového bratislavského formačného stretka. Spoločne sme hľadali spôsoby, ako najlepšie osloviť a pozvať do nášho spoločenstva tých, pre ktorých ignaciánska spiritualita môže byť cestou prehĺbenia osobného života viery.  

   Pre naše existujúce stretká sme riešili otázky vhodného priestoru pre stretávanie sa a organizovanie akcií. Ako ideálne sa javí vlastný komunitný priestor. Ale keďže takáto vízia v sebe zahŕňa časové a finančné záväzky ako aj aktívnu zaangažovanosť ostatných členov spoločenstva, aktuálnym riešením je využívanie priestorov, ktoré nám boli poskytované doteraz.

   Zároveň v súvislosti s potrebami a možnosťami rozvíjania spoločenstva zaznela potreba väčšieho zapojenia sa do finančnej podpory zo strany členov CVX. Forma príspevku „hodinová mzda“ sa nám zdá byť primeranou možnosťou, ako môže každý z nás osobne prispieť k službe spoločenstva.

   Sme radi, keď môžeme takouto formou sa s Vami zdieľať o tom, čím žije naše spoločenstvo a čo sa chystá. Zároveň by sme radi každého z Vás povzbudili k tomu, aby si hľadal vlastný priestor a spôsob, ako sa zapojiť do nášho spoločného diela a obohatil ho tak o vlastné dary a milosti „na väčšiu slávu Božiu“. Prajeme Vám, aby nadchádzajúci školský rok bol pre Vás požehnaním a radi sa s každým z Vás uvidíme na Komunitnom víkende ako i pri ďalšom spoločnom organizačnom stretnutí CVX.CVX logo

 

Spracovala: Pavla Kulíková