20. máj 2017 bol ďalším významným dňom v živote Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku. V tento deň sa v Ivanke pri Dunaji, pod vedením Ducha Svätého a pod takmer storočnými zástavami mariánskych kongregácií, konalo po prvýkrát Národné zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku. Zúčastnili sa ho zástupcovia desiatich z trinástich miestnych spoločenstiev (stretiek), ktoré sa hlásia svojou spiritualitou a fungovaním k Spoločenstvu kresťanského života CVX.

V skutočnosti bol tento sobotný deň iba vyvrcholením niekoľkomesačných snáh, ktoré viedli k vzniku nového štatútu nášho spoločenstva a nastaveniu procesu volieb členov líder komunity. Hoci je samozrejmé, že štatút nie je tým uholným kameňom, na ktorom stojí a padá život spoločenstva, aj tak je jedným z dôležitých nástrojov, ktoré nám umožňujú skrze Ježiša Krista, s Ním a v Ňom podieľať sa na iniciatíve Lásky.

A tak sa v sobotu ráno stretlo viac ako 20 zástupcov jednotlivých stretiek, ktoré sa prihlásili k Spoločenstvu kresťanského života CVX na Slovensku, aby spoločne objavovali a napĺňali Boží zámer s naším spoločenstvom. Rozhovory pri rannej káve alebo čaji nám umožnili nielen sa pozdieľať o tom, čím žijeme, ale zároveň nás naladili na program, ktorý bol pred nami.

V mene líder komunity všetkých privítal Braňo Novák a následne nám vysvetlil cieľ a formu tohto nášho spoločného stretnutia. Aby to nebolo iba o nás ľuďoch a o našom čisto ľudskom pohľade, tak po Braňovi prebral slovo páter Bernard a v modlitbe prosil nášho Pána, aby nás viedol a sprevádzal.

Prvým bodom programu bol prehľad činnosti líder komunity a aktivít realizovaných pod jej vedením počas posledných troch rokov. Tento prehľad pripravil a prezentoval Gabo Sabo. Bolo radostné a povzbudzujúce spätne sa pozrieť na to, čo sa podarilo urobiť pre život a rozvoj CVX na Slovensku. Hodnotu tohto diela dokresľovala skutočnosť, že CVX žije nielen vďaka členom líder komunity, ale množstvu ďalších ľudí z CVX ochotných a schopných priložiť ruku k dobrému dielu.

Triezvy pohľad na realitu však odhalil aj oblasti, ktorým sme sa v líder komunite nedokázali dostatočne venovať a oblasti, kde naše snahy zostávali takpovediac bez odpovede. Mnohé z nich (napr. integrácia do celosvetového CVX, medzinárodná komunikácia, web stránka, a pod.) sú naďalej dôležité pre rozvoj CVX a určite budú témami aj pre novú líder komunitu.

volby2

Účastníci Národného zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života CVX konaného v Ivanke pri Dunaji, 20. mája 2017

V ďalšej časti som ja, Martin Gabaj, predstavil účastníkom pozadie a dôvody vzniku nového štatútu nášho spoločenstva. Dôvody pre vznik nového štatútu boli v zásade tri:

     1. štatút ako formálny dokument, na základe ktorého sme evidovaný ako cirkevná organizácia v registri Ministerstva kultúry SR

      2. štatút ako inštitucionálny nástroj pre transparentné a efektívne fungovanie CVX spoločenstva reagujúci na aktuálne potreby spoločenstva

      3. štatút ako dokument, ktorý je nevyhnutnou súčasťou prístupového procesu do celosvetového Spoločenstva kresťanského života CVX

Súčasťou tohto bodu programu bola aj diskusia, ktorá sa zamerala predovšetkým na správne chápanie pojmu členstva v spoločenstve CVX. Aj z tejto diskusie je zrejmé, že pre novú líder komunitu bude jednou z priorít posilňovanie povedomia členstva v CVX a hľadanie spôsobov, ako ľuďom na stretkách o tejto téme hovoriť a pomáhať im ju správne pochopiť. Tento štatút sme vypracovali spoločne na úrovni líder komunity a aby mohol byť formálne platný, tak som požiadal o jeho schválenie zástupcami jednotlivých stretiek, k čomu napokon aj došlo a štatút bol jednohlasne prijatý.

Aj keď prázdniny už klopú na dvere, je dobré pozrieť sa trocha aj za ich horizont. Skvelou príležitosťou ako príjemne stráviť jeden z októbrových víkendov je komunitný víkend. Už po januárovom stretnutí vedúcich stretiek a aktívnych členov sa vyformovala skupinka 5 ľudí, ktorí si organizáciu komunitného víkendu zobrali pod svoje krídla. Pod vedením Milana Skuhru a Katky Rakovej oslovili všetky stretká s výzvou na reflexiu, ktorej výsledkom malo byť identifikovanie nosnej témy pre komunitný víkend. Viaceré stretká zareagovali na túto výzvu pozitívne a na základe ich odpovedí Milan s Katkou pripravili prehľad možných tém, ktorý prezentovali účastníkom Národného zhromaždenia.

volby3

Veríme, že spoločná diskusia pomôže organizačnému tímu čo najlepšie vyskladať program komunitného víkendu a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie členov CVX a ich rodín v Čičmanoch.

Tento víkend sa uskutoční v dňoch 13. až 15. októbra 2017. Slávnostný a radostný nádych komunitného víkendu bude umocnený skladaním dočasných a trvalých záväzkov niektorých členov CVX. A v neposlednom rade – ak máte chuť pomôcť pri organizácií komunitného víkendu, ozvite sa Katke alebo Milanovi alebo napíšte na e-mail našej kancelárie.

Pozeraním za horizonty prázdnin (tentoraz nielen tých letných) sme začali aj popoludňajší blok programu. Páter Bernard oznámil, že od jesene 2017 rozbieha Kurz duchovného sprevádzania I. pod vedením Zuzky Mezeiovej a od jari 2018 aj Kurz ignaciánskeho líderšipu pod vedením Braňa Nováka. Pre účastníkov Kurzu duchovného sprevádzania II. je zasa pripravená nadstavba o sprevádzaní pri komunitnom rozlišovaní.

Po Bernardovi prevzal slovo už Jano Turza, ktorý mal na starosti prípravu a realizáciu volieb členov novej líder komunity. Samotný proces volieb začal už dva mesiace pred voľbami, keď bolo členom CVX zaslané oznámenie o konaní Národného zhromaždenia, ktorého súčasťou je aj voľba členov novej líder komunity. Počas dvoch mesiacov stretká mali možnosť navrhovať kandidátov a komunitne rozlišovať o tom, ktorým kandidátom odovzdajú hlasy za svoje stretko. Svoje hlasy vo voľbe napokon odovzdali zástupcovia dvanástich stretiek a výsledkom bolo zvolenie novej líder komunity, ktorá sa vám predstavuje touto svojou prvou spoločnou fotografiou:

volby4

Členovia novej líder komunity (zľava): Ivetka Vachálková, Bernard Mišovič SJ, Katka Urbanová, Ivan Zibala, Zuzka Mračniková, Jano Turza Braňo Novák. Ďalšou členkou novej líder komunity je aj Anastázia Iľková, ktorá na fotografii chýba.

Touto novou voľbou sa nám splnilo jedno z dvoch prianí. Členmi líder komunity sa stali aj dvaja členovia pôvodnej líder komunity. Sú nimi Ján Turza a Branislav Novák. Tak je prirodzene zabezpečený predpoklad, že nová líder komunita bude mať kontinuitu a pôvodní členovia líder komunity prirodzene zaučia tých nových.

Členstvo v líder komunite sa nemení ekleziálnemu asistentovi, ktorým je Bernard Mišovič, SJ. Ekleziálny asistent je nevoleným členom líder komunity. Ten sa stáva členom líder komunity po vzájomnej dohode provinciála Spoločnosti Ježišovej a líder komunity Spoločenstva kresťanského života CVX.

Členmi líder komunity sa stali členky miestnych spoločenstiev z Prešova. Sú nimi Katarína Urbanová a Anastázia Iľková. Takto sa nám podarila splniť aj druhé prianie, aby sa členmi líder komunity stali členovia aj z iných miest Slovenska, kde sú naše miestne spoločenstvá.

Novej líder komunite blahoželáme, prajeme im veľa odhodlania a síl do práce a samozrejme, pamätajme na nich v úmysloch našich modlitieb.

Súčasná líder komunita nekončí svoju činnosť strohým odovzdaním „kľúčov“, ale už začiatkom leta je naplánované spoločné stretnutie členov bývalej a novej líder komunity, počas ktorého si budeme klásť otázky čo a ako ďalej a budeme rozlišovať a hľadať konsens, dohodu a zhodu ohľadom našej cesty a spoločného rozvoja v CVX.

Oslavný charakter dňa mal svoje zavŕšenie v spoločnom zdieľaní, kde sme viacerí vyjadrili vďaku a radosť z toho, ako nás v CVX Pán vedie a stará sa o nás. Na záver stretnutia sme sa zúčastnili spoločnej sv. omše a s Božím požehnaním udeleným p. Bernardom sme sa vrátili do svojich domovov.

Spracoval: Martin Gabaj Foto: Michal Brnický