Najmilší,

 

dnešným sviatkom Všetkých svätých vstupujeme do mesiaca november, v ktorom sa liturgickou slávnosťou na sviatok Krista Kráľa 20. novembra 2016 skončí mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Počas nasledujúcich dní sme teda ešte osobitne pozvaní čerpať z daru tohto mimoriadneho času milosti.

Podobne ako počas uplynulých mesiacov tohto svätého roka budeme i dnes v rámci tejto komunitnej svätej omše Spoločenstva kresťanského života (CVX) spoločne uvažovať nad hĺbkou tajomstva Božieho milosrdenstva, ktoré je darom i pozvaním.

„Na počiatku svojej služby, v nazaretskej synagóge, Ježiš ohlásil ‘prepustenie zajatých‘ (Lk 4,18); v Jerichu, v dome hriešneho mýtnika Zacheja vyhlásil, že ‚Syn človeka – čiže on sám – prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo‘ (Lk 19,9). Na kríži ... potvrdzuje realizáciu tohto spásonosného plánu. Od počiatku až do konca sa zjavil ako Milosrdenstvo, zjavil sa ako definitívne a neopakovateľné vtelenie lásky Otca. Ježiš je skutočne tvárou milosrdenstva Otca.“[1]

 

„Umierajúc na kríži, nevinný medzi dvoma kriminálnikmi, potvrdzuje, že Božia spása môže dosiahnuť každého človeka v akomkoľvek stave, aj v tom najnegatívnejšom a najbolestnejšom. Božia spása je pre všetkých. ... Nikto nie je vylúčený. Je to ponuka pre všetkých.“[2] „Milosrdenstvo teda ‘vyjadruje spôsob Božieho zaobchádzania s hriešnikom, ktorému ponúka poslednú možnosť, aby sa spamätal, obrátil a uveril‘ (Misericordiae vultus, 21), a tak s ním znovu nadviazal vzťah.“[3]

„Božie milosrdenstvo premieňa ľudské srdce, a umožňuje mu zakúsiť vernú lásku, čím ho robí schopným milosrdenstva.“[4] Motto tohto mimoriadneho Svätého roku: ‘Milosrdní ako Otec‘ nás pozýva, „aby sme sa stali znamením, kanálmi a svedkami jeho milosrdenstva“[5], aby sme „boli milosrdní, ako je milosrdný náš Otec“ (porov. Lk 6,36).

 

V jednej zo svojich katechéz Svätý Otec poukazuje na paralelu z Matúšovho evanjelia, v ktorej Ježiš hovorí: ‘Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec‘ (5,48). „V takzvanej reči na vrchu, ktorá sa otvára Blahoslavenstvami, Pán učí, že dokonalosť spočíva v láske, v naplnení všetkých predpisov Zákona. V tejto istej perspektíve svätý Lukáš jasne vyjadruje, že dokonalosťou je milosrdná láska: byť dokonalými znamená byť milosrdnými.“[6]

„Je to životný program, ktorý je veľmi náročný, no aj plný radosti a pokoja. Ježišov príkaz je adresovaný tým, ktorí počúvajú jeho slová (porov. Lk 6, 27).“[7] „Slovo evanjelia nás síce redukuje na chudobných, ale práve tým nás otvára na novosť života, na nové vzťahy s ľuďmi vo svetle zľutovania, milosrdenstva a pravej lásky, lebo blahoslavení sme, keď sme chudobní, vtedy sa stávame slobodnými, vyliečenými z patologickej slepoty a hluchoty, ktorá nás paralyzuje v konaní dobra.“[8]

 

„Každý kresťan je teda povolaný byť svedkom milosrdenstva a toto sa uskutočňuje na ceste svätosti. Pomyslime len koľko svätých sa stalo milosrdnými, lebo si nechali naplniť srdce Božím milosrdenstvom. Darovali Pánovej láske telo vylievajúc ju na rôznorodé potreby trpiaceho ľudstva. V tomto prekvitaní mnohých foriem lásky k blížnemu je možné badať odrazy Kristovej milosrdnej tváre...

 

Čo to však znamená byť milosrdnými? Ježiš to vysvetľuje dvoma slovesami: «odpúšťať» (Lk 6,37) a «dávať» (Lk 6,38). “[9] „Odpustenie je silou, ktorá kriesi človeka do nového života a vlieva odvahu hľadieť do budúcnosti s nádejou.“[10] Sme pozvaní „byť nástrojmi odpustenia, pretože sme ho od Boha dostali ako prví. Máme byť veľkodušní voči všetkým, lebo vieme, že aj nás Boh zahŕňa veľkodušne svojím nesmiernym dobrodením.“[11] „V tej miere, v akej prijímame od Boha, dávame bratovi a v tej miere, akou dávame bratovi, prijímame od Boha!“[12]

 

Na príhovor všetkých svätých prosme, aby sme v každodennom živote zakúšali nesmiernu veľkosť daru Božieho milosrdenstva, nechali sa ním uchvátiť a s radosťou niesli plameň Kristovej milosrdnej lásky do všetkých kútov zeme.

Amen.

 


 

[1] Generálna audiencia 28.9.2016: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160928035

[2] Generálna audiencia 28.9.2016: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160928035

[3] Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016: https://www.kbs.sk/pdf/FR01/FR01Post2016.pdf

[4] Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016: https://www.kbs.sk/pdf/FR01/FR01Post2016.pdf

[5] Generálna audiencia 21.9.2016: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160921017

[6] Generálna audiencia 21.9.2016: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160921017

[7] Misericordiae vultus (MV)– bod 13: http://sk.radiovaticana.va/news/2015/07/28/pln%C3%BD_text_buly_misericordiae_vultus_-_tv%C3%A1r_milosrdenstva/1161436

[8] Mišovič, B.: Milosť hľadieť na žiariacu tvár Pána. KN 31/2016

[9] Generálna audiencia 21.9.2016: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160921017

[10] MV – bod 10

[11] MV – bod 14

[12] Generálna audiencia 21.9.2016: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160921017