Najmilší,

   máme pred sebou ešte necelé dva mesiace mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, kedy sme osobitne pozvaní, aby sme sa nechali uchvátiť dobrodružstvom Božieho milosrdenstva. I v rámci tejto komunitnej svätej omše Spoločenstva kresťanského života (CVX) máme opäť príležitosť kontemplovať nevýslovnú veľkosť tohto Božieho daru.


   „Milosrdenstvo je vo Svätom písme kľúčovým slovom, ktoré označuje konanie Boha voči nám. Boh sa neobmedzuje len na tvrdenie, že nás miluje, ale robí túto lásku viditeľnou a hmatateľnou.“[1] Božie milosrdenstvo je odpoveďou na najhlbšiu túžbu človeka, „želá si naše dobro a chce nás vidieť šťastných, plných radosti a pokoja.“[2] „Boh nie je ľahostajný! Bohu záleží na ľudstve, Boh nás neopúšťa!“[3]„On sa dáva úplne, navždy, bezpodmienečne a bez toho, že by za to niečo chcel.“[4]


   „Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva,“ tak znie hneď prvá veta buly Misericordiae vultus. Ježišove vzťahy s ľuďmi, či „znamenia, ktoré koná, predovšetkým voči hriešnikom, chudobným, vylúčeným, chorým a trpiacim, sú prejavom milosrdenstva. Všetko v ňom hovorí o milosrdenstve.“[5]


   „Milosrdenstvo je Božím srdcom...srdcom, ktoré bije silno všade tam, kde je v hre ľudská dôstojnosť – odraz Božej tváre v jeho stvoreniach.“[6]
   V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi (porov. Lk 10, 25 – 37) Ježiš pranieruje zanedbanie pomoci blížnemu v prípade naliehavej nutnosti – ‘uvidel ho a obišiel ho‘ (porov. Lk 10, 31.32). Zároveň týmto obrazom vyzýva svojich poslucháčov, aby neboli ľahostajní, aby sa napriek mnohým starostiam naučili pri pohľade na utrpenie tohto sveta zastať s úmyslom zmierniť ho, vyliečiť rany tých druhých prostriedkami, aké majú k dispozícii, počnúc svojím časom.[7]


   My všetci „potrebujeme vykúpenie...my všetci potrebujeme dar Božej zachraňujúcej lásky, aby sme sa aj my tak mohli stať milujúcimi’’[8], aby sme dokázali byť milosrdní ako je milosrdný náš Otec (porov. Lk 6,36).
Slúžiť Kristovi Kráľovi „pomáhaním dušiam“ bolo tiež hlbokou túžbou sv. Ignáca, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. „Pomáhať dušiam neznamená zanedbávať telo. Ide o pomoc celému človekovi, ako to robil Ježiš. O takú pomoc, že človek sa naučí prijímať seba z Božích rúk, aby sa potom on dal do služieb Bohu. Pomáhať...Je to bratská služba...Keď stojím zoči-voči druhému, čo záleží na mojej vede, ba i na samotnej viere: ‘Keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol.‘ (1Kor 13,2). Mať rád, to je priblížiť sa k druhému, k bratovi, ktorý je mi roveň, s prázdnymi rukami, pripravený prijať ho ako Boží dar, nech povie alebo urobí čokoľvek. Jedine tak budem schopný mu pomôcť.“[9]


   Zakúšajúc neustále Božie milosrdenstvo sme i my pozvaní nebyť ľahostajní a pamätať, že v sile oživujúceho Božieho Ducha sme i my Ježišom poslaní: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20,21) byť nástrojmi a kanálmi Božieho milosrdenstva a podieľať sa tak na obnove celkovej harmónie a pôvodnej krásy stvorenia.


   Na príhovor sv. Faustíny, apoštolky Božieho milosrdenstva prosme, aby sme spoznávajúc v blížnych Krista s radosťou konali skutky telesného i duchovného milosrdenstva a pokračovali tak v písaní evanjelia lásky, živej knihy Božieho milosrdenstva.


Amen.

                                                                                                                                              


 

[2] MV-bod 9
[4] MV-bod 14
[5] MV-bod 8
[6] Posolstvo Sv. Otca k Svetovému dňu pokoja 2016, s. 5
[7] Spracované podľa: Posolstvo Sv. Otca k Svetovému dňu pokoja 2016, s.5
[8] Ratzinger, J.: Ježiš Nazaretský. Trnava: Dobrá kniha, 2007, s.217
[9] Dhotel,J.-C.: Ignaciánska spiritualita. Trnava: Dobrá kniha, 2004, s. 63-65.