Najmilší,

  vstupujeme do druhej polovice mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva a v rámci tejto komunitnej svätej omše Spoločenstva kresťanského života (CVX), by sme opäť chceli uvažovať nad tajomstvom Božieho milosrdenstva.

  

Na začiatok bude dobré pripomenúť si, „čo to vlastne v tomto svätom roku v Cirkvi slávime. Biblický text z Knihy Levitikus 25 nám môže pomôcť pochopiť význam „jubilejného roka“ pre ľud Izraela. Každý päťdesiaty rok počuli zvuk trúb (jobel), ktorý ich zvolával (jobil) sláviť svätý rok ako čas zmierenia (jobal) pre každého. V tomto čase by si mal človek obnoviť svoj dobrý vzťah s Bohom, s blížnym a so stvorením, a to na báze nezištnosti. Preto sa medziiným povzbudzuje k odpusteniu dlhov, osobitnej pomoci tým, ktorí upadli do biedy, k zlepšeniu vzťahov medzi ľuďmi a oslobodeniu otrokov.“[1]

 

  Ohlásenie milostivého roka vystupuje do popredia i v Lukášovom evanjeliu. Evanjelista rozpráva o Ježišovom verejnom vystúpení v sobotu v nazaretskej synagóge. Ježiš tam číta z proroka Izaiáša (61,1-2): „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 19). Ježišovými slovami „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli“ (Lk 4,21) sme i my osobitným spôsobom pozvaní prežívať tento „milostivý rok“.[2]

 

  „Starý zákon hovorí o tom, že Boh je milostivý a milosrdný a Nový zákon nazýva Boha ‚Otcom milosrdenstva a Bohom všetkej útechy‘ (2 Kor 1,3; porov. Ef 2,4).“[3] „Zjavenie Božieho milosrdenstva má svoje konkrétne miesto v Ježišovi Kristovi...Kto vidí jeho, vidí Otca (Jn 14,9).“[4] Mesiac jún je osobitným spôsobom zasvätený úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Biblické korene tejto úcty možno „badať už v prisľúbení proroka Zachariáša (Zach 12,10), na ktoré sa odvoláva Evanjelium podľa Jána: ‚Uvidia, koho prebodli‘ (Jn 19,37).[5] „V prebodnutom srdci svojho Syna nám Boh ukazuje, že ide až do krajnosti, aby v slobodnom a smrteľnom utrpení svojho Syna pretrpel nepredstaviteľné muky sveta a aby vykúpil našu odmeranosť a tvrdosť.“[6]

 

  „Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ (Jn 7,38) Krv a voda vychádzajúce z Ježišovho prebodnutého Srdca sú odkazom na základné sviatosti Cirkvi, krst a Eucharistiu.[7] V krste sa „očisťujeme od každej špiny a blata, ktoré sa nazbieralo vo svete i v nás“[8], účasťou na Eucharistii – dare umožňujúcom Život – sme i my pozvaní k dávaniu sa, k obeti.

  A hoci nemôžeme fyzicky spočinúť na Ježišovej hrudi ako milovaný učeník Ján ani sa ho fyzicky dotknúť ako Tomáš či Mária Magdaléna a vložiť ruku do jeho otvoreného boku, „duchovne sa Ježišovo prebodnuté srdce môže stať cestou aj pre nás, aby sa v nás zvnútornila Božia láska, ktorá bola pre nás zranená.“[9] Sme teda aj my pozvaní k láske ako agapé; k dávaniu života, aby sme žili; k angažovaniu sa za spoločné dobro. Sme pozvaní byť nástrojmi Božieho milosrdenstva.

 

  Spolu so sv. Ignácom prosme teda o milosť, aby sme neboli hluchí a slepí na Pánovo volanie, ale ochotní a usilovní plniť jeho vôľu.[10] „Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti, a dajme sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. ... Nech sa ich volanie stane aj naším volaním, aby sme spoločne prelomili bariéru ľahostajnosti, ktorá často suverénne vládne, aby skryla pokrytectvo a egoizmus.“[11]

Amen.

 


 

[1]Plný text Posolstva pápeža Františka k 31. svetovému dňu mládeže 2016:http://sk.radiovaticana.va/news/2015/10/20/pln%C3%BD_text_posolstva_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_k_31_sdm_2016/1180582

[2] Misericordiae vultus – bod 16: http://sk.radiovaticana.va/news/2015/07/28/pln%C3%BD_text_buly_misericordiae_vultus_-_tv%C3%A1r_milosrdenstva/1161436

[3] Kasper, W. 2015. Milosrdenstvo. Základný pojem evanjelia – kľúč ku kresťanskému životu. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, ISBN 978-80-8161-147-6 (ďalej len Kasper), s. 34

[4] Kasper s. 142

[5] Kasper s. 143

[6]Kasper s. 146

[7] Kasper s. 144

[8] Kasper s.146

[9] Kasper s. 146-147

[10] DC bod [91]

[11] Misericordiae vultus – bod 15:

http://sk.radiovaticana.va/news/2015/07/28/pln%C3%BD_text_buly_misericordiae_vultus_-_tv%C3%A1r_milosrdenstva/116146