Najmilší,

dnes, keď oslavujeme sviatok Obetovania Pána v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva, by sme sa v rámci tejto komunitnej svätej omše Spoločenstva kresťanského života (CVX) chceli opäť aspoň krátko zamyslieť nad obrovskou hodnotou daru Božieho milosrdenstva.

Pred štyridsiatimi dňami sme slávili Vianoce – slávnosť Narodenia Pána – kľúčovú slávnosť v kontexte Božieho milosrdenstva. Ako uvádza Sv. Otec hneď v prvom bode buly Misericordiae Vultus, „Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva ... Milosrdenstvo sa totiž stalo živým, viditeľným a dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi z Nazareta ... V „plnosti času“ (Gal4, 4), keď bolo všetko pripravené podľa jeho plánu spásy, poslal svojho Syna narodeného z Panny Márie, aby nám definitívne zjavil svoju lásku.“ Z tohto vedomia plynie pre nás nesmierna nádej: „Panna Mária nám ponúka svojho Syna ako počiatok nového života. Pravé svetlo prichádza rozjasniť našu existenciu, často uzavretú v tieni hriechu.“[1] Boh nám vo svojom milosrdenstve znova dáva svoje „dnes“.[2] „Dnes nanovo odhaľujeme to, kým sme“[3], svoju pravú identitu, odraz Božej tváre v nás.

Povedané slovami Sv. Otca: „Kde sa rodí Boh, tam sa rodí nádej; a kde sa rodí nádej, tam ľudia znovu nachádzajú svoju dôstojnosť ... Kde sa rodí Boh, tam prekvitá milosrdenstvo...“[4]

Milosrdenstvo „je zdrojom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou našej spásy.“[5] Milosrdenstvo je teda nielen Božou ponukou, Božím pozvaním, ale tiež Božou odpoveďou na najhlbšiu túžbu človeka. Najhlbšou pravdou o človeku totiž je, že „Boh nás stvoril vo svojej obdivuhodnej láske, že sa nás nevzdal ani po tom, čo sme sa od neho vzdialili, že nás a našu dôstojnosť ešte obdivuhodnejším spôsobom obnovil. Zostúpil do našej najhlbšej poníženosti, aby nás vyzdvihol a pritiahol k svojmu srdcu.“[6] Božie milosrdenstvo teda zodpovedá Božej zodpovednosti za nás. „Boh sa cíti za nás zodpovedný, želá si naše dobro a chce nás vidieť šťastných, plných radosti a pokoja.“[7] „Milosrdenstvo je posledný a najvyšší akt, ktorým nám Boh ide v ústrety.“[8]

Vedomí si viditeľnej a hmatateľnej lásky Boha k nám, sme aj my pozvaní „spraviť lásku, súcit, milosrdenstvo a solidaritu naším životným programom, spôsobom pristupovania k druhým v rámci našich vzťahov. To si vyžaduje obrátenie nášho kamenného srdca na srdce z mäsa (porov. Ez 36, 26), schopné otvoriť sa druhým v skutočnej solidarite,“ v angažovaní sa „za spoločné dobro: za dobro všetkých a každého jedného, pretože všetci sme naozaj zodpovední za všetkých.“[9]

Aj dnešný sviatok Obetovania Pána v chráme možno nazvať „aj sviatkom stretnutia. Ježiš ide v ústrety svojmu ľudu. Je to stretnutie medzi Ježišom a jeho ľudom.“[10] Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva prosme, aby sme v každodennom živote dokázali byť tými, ktorí sa radujú s radujúcimi a plačú s plačúcimi (porov. Rim 12, 15).

A hociv našom živote dokážeme spraviť len malú časť toho úžasného podujatia, akým je Božie dielo, má oslobodzujúci zmysel s tým začať ... Môže to zostať nedokončené, no je to začiatkom,  krokom na ceste. Príležitosťou, aby Božia milosť vstúpila a spravila zvyšok.[11] Amen.

Michaela Chocholatá, CVX Bratislava


[1] Homília Sv. Otca pri slávení omše vo Svätej noci: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151225005

[2] Kasper, W. 2015. Milosrdenstvo. Základný pojem evanjelia – kľúč ku kresťanskému životu. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, ISBN 978-80-8161-147-6, s. 194

[3] Homília Sv. Otca pri slávení omše vo Svätej noci: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151225005

[4] Vianočné posolstvo Sv. Otca „Urbi et Orbi“: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151225003

[5] Misericordiae vultus – bod 2: http://sk.radiovaticana.va/news/2015/07/28/pln%C3%BD_text_buly_misericordiae_vultus_-_tv%C3%A1r_milosrdenstva/1161436

[6] Kasper, W. 2015. Milosrdenstvo. Základný pojem evanjelia – kľúč ku kresťanskému životu. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, ISBN 978-80-8161-147-6, s. 196

[7] Misericordiae vultus – bod 8: http://sk.radiovaticana.va/news/2015/07/28/pln%C3%BD_text_buly_misericordiae_vultus_-_tv%C3%A1r_milosrdenstva/1161436

[8] Misericordiae vultus – bod 2: http://sk.radiovaticana.va/news/2015/07/28/pln%C3%BD_text_buly_misericordiae_vultus_-_tv%C3%A1r_milosrdenstva/1161436

[9] Posolstvo Sv. Otca k Svetovému dňu pokoja 2016: http://sk.radiovaticana.va/news/2015/12/23/pln%C3%BD_text_posolstva_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca__k_svetov%C3%A9mu_d%C5%88u_pokoja/1196413

[10] Homília Svätého Otca: Obetovanie Pána ako sviatok stretnutia (2.2.2014): http://sk.radiovaticana.va/storico/2014/02/02/hom%C3%ADlia_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_obetovanie_p%C3%A1na_ako_sviatok_stretnutia/slo-769536

[11] Príhovor Sv. Otca 21.12.2015 – z modlitby prisudzovanej bl. Oscarovi Arnulfovi Romerovi: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151221037