Najmilší,

Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý začne 8. decembra 2015 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie a potrvá až do sviatku Krista Kráľa 20. novembra 2016. Aj my by sme sa preto chceli v rámci komunitných svätých omší Spoločenstva kresťanského života CVX každý prvý utorok v mesiaci počas nasledujúceho roka spoločne aspoň krátko zamyslieť nad obrovským darom, ktorým Božie milosrdenstvo je.

Na začiatku bude dobré disponovať sa a uvedomiť si, že ja, ako aj každý človek sme Božím stvorením, stvorením, do ktorého Boh vdýchol dych života. A je to veľmi dobré, som a sme darom, som a sme stvorení. A hoci často zrádzame svoju identitu, Boh nás nenecháva samotných, vo svojej milosrdnej láske sa k nám skláňa a dáva nám „druhý dych“. Každý z nás je vykúpeným bytím s obnovenou veľkosťou pôvodnej dôstojnosti. A to je veľká vec.

Milosrdenstvo, v latinčine „misericordia“, doslovne znamená mať srdce „cor“ pre chudobných „miseri“. Kto sú to tí chudobní? O kom to Ježiš hovorí v blahoslavenstve „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5,3)? Sme to my všetci, všetci, ktorí stojíme pred Bohom ako žobráci.1 Pred milosrdným Bohom, ktorý je „bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2,4), ktorý nás potešuje, aby sme aj my mohli potešovať iných (2Kor 1,3).

              Milosrdenstvo je Božou ponukou pre nový život, oslobodzuje nás a uschopňuje nás prevziať zaň zodpovednosť, robí nás novým stvorením.

Božiu milosť a Božie milosrdenstvo už v Starom zákone možno chápať ako trvalý postoj Boha k človeku, postoj Božej vernosti. Boh je Bohom, ktorý volá a vedie, Bohom, ktorý vášnivo miluje svoj ľud. Bohom, ktorý sa uchádza o každého človeka, Bohom, ktorý sa zmieruje s nami/so mnou. Bohom, ktorý „vo svojom Synovi vstupuje na naše miesto, berie na seba ničivé pôsobenie hriechu, aby nám nanovo daroval život“2.

Milosrdenstvo je teda Božou ponukou, Božím pozvaním, potrebná je však naša slobodná odpoveď, odpoveď viery. Ako hovorí sv. Augustín: „Ten, ktorý nás stvoril bez nás, nespasí nás bez nás.“ Spása nám umožňuje dať vo viere nanovo svoj súhlas alebo ho odoprieť. Boh chce spásu všetkých ľudí, ale nechce ju bez človeka.3 Potrebná je teda moja odpoveď, odpoveď srdca, odpoveď na Božiu lásku, odpoveď, ktorá v skutočnosti mení celého človeka4.

A Božia láska každého z nás volá do služby celého: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily“ (Mk 12,30). Zakúšajúc Božiu lásku a milosrdenstvo som aj ja/sme aj my pozvaní milovať iných, sme pozvaní byť nástrojmi a kanálmi Božieho milosrdenstva.

Jediné, čo Boh odo mňa očakáva, je byť s Ním, je moje CHCEM.

Môžeme sa tiež inšpirovať modlitbou sv. Faustíny, apoštolky Božieho milosrdenstva v nedávnej dobe:

„Pomôž mi, Pane, ... aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a prichádzala im na pomoc, ... aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych, ... aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia, ... aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, ... aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť, ... aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych.“5 Amen.

Michaela Chocholatá, CVX Bratislava

Použitá literatúra:

  1. Fleming,  D.L. 2014. Čo je ignaciánska spiritualita? (Ivanka pri Dunaji: Edícia Manresa.) Trnava: Dobrá kniha, 104 s., ISBN 978-80-7141-855-9.
  2. Kasper, W. 2015. Milosrdenstvo. Základný pojem evanjelia – kľúč ku kresťanskému životu. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 267 s., ISBN 978-80-8161-147-6.
  3. Kowalska, F. Denníček. Milosrdenstvo  Božie v mojej duši. Vydavateľstvo: Pallotíni, 798 s., 978-80-8947-902-3.

 [1] Kasper s. 89 [2] Kasper s. 98 [3] Kasper s. 98 [4] Fleming s. 21 [5] Denníček s. 163